ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

511 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
รวมประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน และ HR มือใหม่ต้องรู้
3900บาท
อธิบาย ถาม-ตอบ 40 ประเด็นปัญหาเด็ดๆ เช่น ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ - ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว...? นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา
อบรม Professional Presentation with PowerPoint 2007
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Course DescriptionIn this course, you will learn to enhance presentations with feature that will transform basic presentations into those with a po...
หัวข้อ t-Tests,Proportion Tests,Tests for Equal Variance,Power and Sample Size,Correlation,Simple Linear and Multiple Regression,Analysis of Varian...
หัวข้อการบรรยาย (ใช้ระยะเวลา 3 วัน)1. ภาคการบรรยาย (จำนวน 2 วัน)เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของนักวิชาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ทิศทางการบริหารและการพัฒน...
หัวข้อการบรรยาย (ใช้ระยะเวลา 3 วัน)1. ภาคการบรรยาย (จำนวน 2 วัน)เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของนักวิชาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ทิศทางการบริหารและการพัฒน...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หัวข้อการบรรยาย (ใช้ระยะเวลา 3 วัน)1. ภาคการบรรยาย (จำนวน 2 วัน)เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของนักวิชาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ทิศทางการบริหารและการพัฒน...
• สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานในปัจจุบัน• สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ (มีผล 27 พ.ค. 51)• การค้ำประกันการเข้าทำงานทำได้หรือไม่• การเรี...
กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เรียนแบบ Online ผ่านกลุ่ม Facebook สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารที่ดี นอกจากจะเก่งเรื่องการทำงาน และ การวางแผนแล้ว จะต้องเก่งเรื่องคนด้วย โดยการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลถึงประสิทธิผลของงานและประโยชน์สูงสุดต่อองค์
เพราะกฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็นที่บังคับใช้แล้ว และกำลังจะบังคับใช้ในปี 2561 เช่น การเกษียณ 60 ปีต้องจ่ายค่าชดเชย การลากิจ ลาไปตรวจครรภ์ การจ่ายค่าชดเชย 400 วัน นายจ้างจะเตรียมการรับมือล่วงหน้าอย่างไ
เป็นหลักสูตรเพื่อนายจ้างโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกฎหมายแง่มุมต่างๆที่บรรดานายจ้างสามารถทำได้อย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เป็นหลักสูตรเพื่อนายจ้างโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกฎหมายแง่มุมต่างๆที่บรรดานายจ้างสามารถทำได้อย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
1. ปรับความรู้ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 2. จับประเด็นการกําหนดเกษียณอายุ กรณีไม่ได้กําหนดอายุการเกษียณจะต้อง นับอายุอย่างไร และจะต้องจ่ายเงินชดเชยอย่างไร? 3. จับประเด็นอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนาย
การบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายแรงงานนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต เนื่องจาก อีกทั้ง กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่มักจะยกประโยชน์ หรือเป็น "คุณ" กับฝ่ายลูกจ้าง เพราะฉะนั้นฐานะท่าน เป็นผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการให้เกิดความรัดกุม และ
กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ !! (update ความรู้ความเข้าใจ กฎหมายแรงงาน เพื่อบริหารงานบุคคล ก่อนปฏิบัติงานจริง)
การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโดยไม่ได้บอกกล่าวท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร
สมัครวันนี้ รับฟรี..หนังสือตัวอย่างข้อบังคับการทำงาน..ตัวอย่างหนังสือเตือนหนังสือเลิกจ้าง..ฉบับใช้ได้เลย บริษัทละ 1 เล่ม
• นี่คือ..คดีระทึกใจที่เกิดขึ้นจริงและศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าใครถูกใครผิด..อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ • อธิบายพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาและแนวทางป้องกันที่ไม่พลาดอีก
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้บริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีข้อบังคับการเกี่ยวกับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างเจาะลึก พร้อมตัวอย่างการจัดทำข้อบังคับในการทำงาน
แถมฟรี..หนังสือตัวอย่างข้อบังคับการทำงาน..ตัวอย่างหนังสือเตือนหนังสือเลิกจ้าง..ฉบับใช้ได้เลย 1 เล่ม
พบกับคดีระทึกใจที่เกิดขึ้นจริงและศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าใครถูก ใครผิด อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ HR ต้องรู้ ไม่ใช่แค่รู้และเป็นสาระสำคัญที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจในการใช้กฎหมายแรงงานในการบริหารคนและองค์การได้อย่างถูกต้องรัดกุม และวิธีการทำสัญญาจ้างแรงงานที่ปลอดภัย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย เพราะเหตุว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิทธิ และ หน้าที่ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
กฏหมายแรงงาน เป็นกฎหมายพื้นฐานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทำความเข้าใจให้ดีเพื่อให้การว่าจ้างแรงงานเป็นไปอย่างดีและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจากการที่มิไม่ได้ศึกษาหรือทำความเข้าใจกฎหมายอย่างถ่องแท้โดยสามารถนำไปปฏิบัติไ
หลักสูตรนี้อาจเป็นเรื่องที่หลายท่านคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไป แต่จะเน้นการบรรยายในลักษณะที่สรุปหลักการต่างๆ ของกฎหมายประกอบประเด็นที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลฎีกา
พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารรคน ใช้ได้จริง ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง กับ 80 วิชาเทพ 80 วิชามารที่ใช้ในงาน รับสมัครคนทำงานได้ทันใจ รักษาคนไว้ให้อยู่นาน พัฒนาคนให้เพิ่มผลงานตลอดปี ฯลฯ
เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำข้อบังคับการทำงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้บริษัที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีข้อบังคับการ เกี่ยวกับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน