ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ กฏหมาย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

135 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล ในการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออก หลักสูตรนี้
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
4500บาท
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อประเทศอังกฤษในเดือนมกราคมปี 2555
“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.  ๒๕๕๔” และ“กฏหมายโคมไฟฟ้าป้ายทา...
- ทบทวนและอธิบายข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005- หลักการในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน- วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน- ประเภทของการตรวจประเมิน- ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

“กฏหมายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในโรงงาน พ.ศ. 2555”
“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.  ๒๕๕๔” และ“กฏหมายโคมไฟฟ้าป้ายทา...
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรระบบสุขาภิบาลสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางเทคนิคของระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบดับเพลิ...
- “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔”- “กฏหมายโคมไฟฟ้าป้ายทา...
การเตรียมพร้อมกฏหมายใหม่และเทคนิคการตรวจนับสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพสำหรับผู้สอบบัญชี
งานเสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 3 กับหลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สรุปประเด็นแบะสาระสำคัญของกฏหมายคุ้มครองแรงงาน กฏหมายที่ผู้บริหารต้องทราบและทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง
การสร้างระบบแฟรนไชส์ และการขายแฟรนไช์ จะมีการอบรมสร้างระบบแฟรนไชส์ทุกปี ปีละสองครั้ง ที่ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ตนเองว่าธุรกิจของคุณพร้อมทำแฟรนไชส์ หรือไม่ การสร้างร้านต้นแบบ ขั้นตอนในการทำแฟรนไชส์ เรื่องกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์
ผู้บริหารที่ดี นอกจากจะเก่งเรื่องการทำงาน และ การวางแผนแล้ว จะต้องเก่งเรื่องคนด้วย โดยการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลถึงประสิทธิผลของงานและประโยชน์สูงสุดต่อองค์
เพราะกฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็นที่บังคับใช้แล้ว และกำลังจะบังคับใช้ในปี 2561 เช่น การเกษียณ 60 ปีต้องจ่ายค่าชดเชย การลากิจ ลาไปตรวจครรภ์ การจ่ายค่าชดเชย 400 วัน นายจ้างจะเตรียมการรับมือล่วงหน้าอย่างไ
กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ !! (update ความรู้ความเข้าใจ กฎหมายแรงงาน เพื่อบริหารงานบุคคล ก่อนปฏิบัติงานจริง)
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาริมทรัพย์
ชาวต่างชาติ โดยปกติจะต้องห้ามหรือไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ถ้าผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตทำงานสำหรับประเทศไทย หลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพหรือแม้แต่เป็นนายจ้าง นอกจากนั้นการมีใบอนุญาตทำงานยังเป็นใบเบิกทางให้มิต้องขอวีซ่าใดๆมากไปกว่า
เรียนรู้การบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายแรงงานนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต เนื่องจาก อีกทั้ง กฎหมายแรงงาน
ต้องไม่พลาด Update เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีตามกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
ปัจจุบันพบว่านายจ้างและฝ่ายบุคคลยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างแท้จริง จนนำไปสู่ข้อพิพาทแรงงาน และแพ้คดีในที่สุด
เพื่อเรียนรู้การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวซุบซิบ ข่าวลือ เว็ปไซต์ต้องห้าม ต่างๆ เหล่านี้มีความผิดอย่างไรเ
เจาะประเด็นกฏหมายแรงงานและกฏหมายภาษีที่พนักงานหรือผู้ใช้แรงงานกับหลากหลายเรื่องที่คุณควรรู้
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อบรมให้ความรู้กับนายหน้า และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน