สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การขนส่ง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

143 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่องIncoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า
ข้อตกลงเงื่อนไขการขนส่ง Incoterms ® 2010
3500บาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2
หลักสูตร การขนส่ง Incoterms ® 2010 (เงื่อนไขการขนส่ง Incoterms ® 2010)
3900บาท
ทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
3900บาท
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
LEAN TRANSPORTATION  การขนส่งแบบลีน
6,500บาท
ขนส่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ บริษัทประสบปัญหาเรื่องงานขนส่งที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าใช้ต้นทุนในการดำเนินงานขนส่งมากเกินไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

โครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการภาคการขนส่ง     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการแฝงตัว (มาตรา ๒๗)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ลักษณะคดีพิเศษที่เกี่...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาTops & Supplier Business Matching“กิจกรรมปั้นซัพพลายเออร์ Modern Trade”
การเสวนา เรื่อง การสร้างลดต้นทุนพลังงานในการขนส่ง สำหรับภาคอุตสาหกรรม ด้วยการบริหารจัดการการขนส่งรถเที่ยวเปล่า
ประเด็นการเสวนา:-    เบื้องหลังความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กร และคนให้ทันสมัยทันการแข่งขันธุรกิจ-    อุปสรรค์ของการเปลี่ยนแปลง และแนวทางในการจัด...
เส้นทางการขนส่งสินค้าจากไทยสู่ประเทศอินเดีย (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
การตรวจติดตามและพัฒนาผู้ส่งมอบในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องด้วยผู้ส่งมอบที่ มีศักยภาพสูงจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งองค์กรทั้งในเรื่อง...
เนื้อหา/หัวข้อการสัมมนา : 1. หลักเกณฑ์ในการประกันภัยสำหรับสินค้าระหว่างประเทศ2. ใครสามารถดำเนินการประกันภัยสำหรับการค้าระหว่างประเทศ3. การประกันภัย...
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในโครงการขยายผ...
• ลักษณะทั่วไปของการค้าระหว่างประเทศ• รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ• ข้อดี-ข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ• ใครจะต้องเป็นผู้จัดหาบริการขนส่งสิ...
การขชนส่งด้วยระบบตู้ Containerบทบาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขนส่งด้วยระบบตู้ Containerระบบและวิธีการขนย้ายคอนเทนเนอร์ในท่าเรือประเภทของเรือบรรทุก Co...
หลักสุตรที่รวบรวมการบริหารการขนส่ง จากวิทยากรผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งโลจิสติกส์โดยตรงเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรจากบริษัท บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด กลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งฝึกงานและจัดหางานให้จนกว่าจะได้งาน รุ่นที่ 111
เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้าน โลจิสติก์ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ การบริหารงานด้าน “โลจิสติกส์” ขององค์กร 3. เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้าน
ไขทุกปัญหาและข้อสงสัยด้านการประกันภัยและสินไหมทดการขนส่งทางทะเล ทางบก ทางอากาศแทนและกรณีศึกษา
การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าของโลก และ การค้าในอาเซียน
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ