ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การทำงานเป็นทีม จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

59 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ขอเชิญอบรม หัวข้อการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม2. เพื่อให้ผู้เ...
แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันภาวะผู้นำ หรือภาวะผู้ตาม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการทำงานร่วมกันการสร้างท...
• แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน• ภาวะผู้นำ หรือภาวะผู้ตาม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการทำงานร่วมกัน• การสร้างทัศนคต...
หัวข้อการอบรม•  แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน•   ภาวะผู้นำหรือ ภาวะผู้นำ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ•   การสร้างทัศนคติท...
หัวข้อการอบรม• แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน• ภาวะผู้นำหรือ ภาวะผู้นำ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ• การสร้างทัศนคติทางบวก...
การบริหารความขัดแย้งเพื่อการทำงานเป็นทีม จึงมีประโยชน์อย่างมากในองค์กร ทั้งในส่วนขององค์กรเอง และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วย
“ทีม” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทีมที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น แม้คนเก่งเพียงใดย่อมสร้างผลงานได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่อาศัยทีมที่ดี
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

“ความขัดแย้งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในชีวิตแต่ปัญหาไม่จำเป็นต้องมี” เพราะความขัดแย้งที่คงอยู่ในระดับหนึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหา แม้กระนั้นนักบริหารก็จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของความขัดแย้ง และเข้าเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรียนรู้และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร ต่อลูกค้า องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน
หากฝ่ายบริหารมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าเหมายและความสำเร็จ
ผู้บริหารต้องบริหารงานอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ พบกันในหลักสูตร หัวหน้างานแบบมืออาชีพ
ทีมประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจของความสำเร็จของผู้ทำงาน หัวหน้างานและองค์การ
หากบุคลากรของหน่วยงานมีทักษะมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและมีการบริการที่ได้เรียนรู้และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร ต่อลูกค้า องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน
‪#‎จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่อไปนี้ในราคาพิเศษ‬ หลักสูตร ศิลปะการบังคับบัญชา หลักสูตร Leadership หลักสูตร Followership หลักสูตร การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี หลักสูตร เทคนิคการสอนงานขั้นเทพ หลักสูตร การสร้างและพัฒนาทีมงาน หลักสูตร เทคนิคการทำงานเชิงรุก หลักสู
Adult Learning คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร Adult Learning สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน Adult Learning บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ Adult Learning หัวหน้างานในอุดมคติของคุณ Adult Learning คุณคือ
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาต์ของมนุษย์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและนำมาซึ่งการให้เกียรติกันในการทำงานและก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
การดำเนินกิจการงานใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม
“ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” นี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการทำงานเป็นทีมที่มีต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร โดยอธิบายและฝึกปฏิบัติการทำงานที่เป็นทีมว่าทำกันอย่างไรได้บ้าง บทบาทที่สมาชิกในทีมต้องปฏิบัติในการฝึกอบรมจึงมีกิจกรรมกล
ทีมประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจของความสำเร็จของผู้ทำงาน หัวหน้างานและองค์การ แต่ประเทศไทยดูเหมือนจะขาดความสนใจในด้านการทำงานเป็นทีม
มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการทำงานเป็นทีมที่มีต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร โดยอธิบายและฝึกปฏิบัติการทำงานที่เป็นทีมว่าทำกันอย่างไรได้บ้าง
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยเทคนิคการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการสร้างจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานขององค์กร
จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่มากลั่นกรองและถ่ายทอด ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ควา
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิธีการในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในการมอบหมายงานให้ได้งาน
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิธีการในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในการมอบหมายงานให้ได้ง
หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว
"หลักสูตรที่พัฒนาต่อยอดมาจาก HR for Non HR ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกคนไม่ควรพลาด...ท่านจะได้รู้ลึก รู้จริง ทั้งภาคทฤษฎี แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ Modern HR Professional นิยมใช้"
เลขานุการ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานงาน บริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น การปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความสามารถ ทักษะหลายอย่าง ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์...
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน