registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การนำเสนออย่างมืออาชีพ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

46 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พัฒนาทักษะการนำเสนอเพื่อให้การนําเสนองาน ดูเป็นธรรมชาติและ มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม หรือทําให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น ในทางใดทางหนึ่ง อันนําไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป
Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
6500บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
ปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและต้องการคนทำงานที่เป็นมืออาชีพในตำแหน่งต่าง ๆซึ้งต้องมีความรู้ ความสามารถและชำนาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่าน
ทักษะการเสนออย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม ดังนั้นทักษะการนำเสนอจึงเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกับบุคลาก
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 พ.ย.58 พิเศษสุด!! รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..
3 กลเม็ด การเปิดใจผู้ฟังเทคนิคการจัดระบบความคิด ฉับพลันบนเวที แก้อาการประหม่าให้มั่นใจ
งานขายเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ นักขายที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงอาศัยความรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องนำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อ
หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผ
ผู้นำเสนอควรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การนำเสนอในแต่ละรูปแบบที่มีอยู่ในองค์กร ต้องมีทักษะในการพูด มีเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่ผู้ฟัง มีการลำดับความความสำคัญการนำเสนอที่ดี
การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผลสำเร็จขององค์กรนั้นเอง
ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง USmart PersonalityU ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนำเสนอ
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ
หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง USmart PersonalityU ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนำเสนอ การเตรียมสื่อ PowerPoint Presentation ในการนำเสนอ การ
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง USmart PersonalityU ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนำเสนอ การเตรียมสื่อ PowerPoint Presentation ในการนำเสนอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com Tel: 098-820-9929 Line: @InwTraining Www.INWTraining.com พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com
• ICE BREAK ละลายพฤติกรรม • ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ • ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร? • ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล • แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว • เรียน
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage