แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริหาร | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริหาร จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2635 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ผู้นำในงานบริการจะต้องรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความผูกพันทางใจของทีมงาน การสอนงาน การสร้างจิตบริการ และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับการบริการให้มีคุณภาพสูงสุด
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 2
23000บาท
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือ สภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการงาน ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุก (O2O)
4800บาท
ผู้ประกอบการที่เป็นทั้งเจ้าของสินค้าและที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุค Digital 4.0 ที่ส่งผลให้การตลาดและการบริหารช่องทางจัดจำหน่ายต้องมีการปรับตัวเพื่อการแข่งขันยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็น
รุ่น 4 เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่
4000บาท
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Functions) หรือบางครั้งความรู้ ทักษะ ที่เรียกว่า Competency และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก็ตกยุคไม่ทันสมัย
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การบริหารคนเพื่อความสำเร็จขององค์กร (People Management for The Success)
4000บาท
เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับ ที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)
กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด
4800บาท
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกฎหมายที่มีความความจำเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” ในองค์กร ตั้งแต่เริ่มแรก ในการจ้างบุคลากร ระหว่างการทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงาน ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งสิ้นดังนั้น จึงอยากให้ท่านได้มาเรียนรู้ทางด้านกฎหมายท
การบริหารงานขาย : Sales Management Programme
18000บาท
การบริหารทีมงานขาย เป็นภาระกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมขาย การอบรมในหลักสูตร การบริหารการขาย : Sales Management จะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในหลักการบริหารทีมขาย การวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
3900บาท
เพื่อให้หัวหน้างานขณะปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นที่ยอมรับต่อเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3900บาท
เพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้
การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
3900บาท
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
ึ7,500บาท
ถ้าจะเริ่มทำโครงสร้างเงินเดือน..จะมีแนวทางอย่างไร เรียนรู้การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่พร้อม Workshop – Pay Plan Design รวมถึง การกำหนดนโยบายกำกับการบริหารให้เป็นไปตามโครงสร้างค่าจ้างในแต่ละด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน Hr for Non-HR Manager
3900บาท
วันนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา ไม่สามารถนำระบบหรือเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ ที่องค์กรได้จัดทำขึ้น ไป Implement ใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ เช่น Job Description (JD) ระบบ Competency, Career Path, Talent Management ฯลฯ ทั้งนี้
การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
Modern HR Professional ในยุค Thailand 4.0 รุ่นที่ 12
4000บาท
การมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD)ให้กับทีมงาน HR ในองค์กรยุค Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เทคนิคการบริหารทีมและบริหารงานสู่ความสำเร็จของหัวหน้างานมืออาชีพ
2,500บาท
ในสถานการณ์การทำงาน ที่ต้องปฏิบัติจริง เมื่อพบเจอกับปัญหา อุปสรรค หรือมีข้อจำกัด ผู้นำที่แท้จริง ที่จะช่วยชี้ นำทีมเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้อง จนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความสูญเสีย เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรแสวงหาอย่างมาก
การบริหารงานขนส่ง
3900บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
จัดอบรม หลักสูตร Effective Operations Management
6800บาท
การบริหารการปฏิบัติการที่เปี่ยมประสิทธิผล (Effective Operations Management) ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคใหม่
Psychology of Management หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3800บาท
โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้าคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” ดังนั้น การทำงานผ่านคนอื่น จึงต้อง "เข้าใจ" "ใส่ใจ" และ "ได้ใจ" ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากับศาสตร์ทางด้าน "บริหารจัดการ" ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตร "จิตว
หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารอาคาร อาทิ งานด้านบัญชี การเงิน, วิศวกรรม, กฏหมาย, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร
3900.00บาท
การบริหารงานยุคใหม่ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละธุรกิจต่างต้องดำเนินงานเพื่อใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจการบริหารงานของผู้บริหารมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จโดยมีการวางแผนงานทีดีซึ่งมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในแต่ละฝ
อบรม หลักสูตร Performance Management for Line Manager
6800บาท
บริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารผลงานเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนสมรรถนะการทำงาน (Competency) ของพนักงานในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
3900บาท
หลักสูตรนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงเป้าหมายในการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถทุ่มเทการทำงานได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกาหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากาหนด หากหัวหน้ากาหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นาที่ดี เส้นทางแ