ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การสอน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

198 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาพนักงานให้พร้อมทั้งในเรื่อง การสร้างทักษะใหม่ (Re-skill) และ การเสริมทักษะเดิม (Up-skill) เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้
Coaching Skills for Manager
4000บาท
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงาน ที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างก
เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
3900บาท
จะเข้าใจโครงสร้างประโยคมากขึ้น และรู้จักประยุกต์ไปใช้ในการเขียน และพูด ในที่ทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“โครงการอบรมการทำวิจัยการเรียนการสอน”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“โครงการอบรมการทำวิจัยการเรียนการสอน”วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน1 Ex-MBA อาคาร 7 ชั้น 12 มห...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ \"ในวันที่ 25  มิ.ย. 52 เวลา 13.30-16.30...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน”ในวันที่ 6 สค. 52 เวลา 0...
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดโครงสร้างการอบรมการสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ขึ้น
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เสวนาวิชาการฟรี เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาบัญชี ด้วยสื่อ Digital Online
Theme: Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survival จัดการสัมมนาเป็น 3 Tracks และมีหัวข้อหลัก ๆ คือ1. IT Strategics for Opportunity ...
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กคิดเป็น การใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลการจัดกิจกรรมการสอนให้สนุกการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบเด็ก ๆ
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กคิดเป็น การใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลการจัดกิจกรรมการสอนให้สนุกการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบเด็ก ๆ
• การบันทึกและการตัดต่อผสมเสียงระบบนันลิเนียร์ด้วย โปรแกรมAdobe Audition (ปฏิบัติการ)• การนำสื่อเสียงประกอบกับโปรแกรม Power point• การนำสื่อเสียงปร...
1. หน้าที่อันสำคัญและใหญ่ยิ่ง ของหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขาย\" พัฒนาตนเอง - สร้างคนขึ้นมาแทน - พัฒนาลูกน้อง\"2. ปรัชญาในการพัฒนาทีมงานขาย๏ การสร้า...
หัวข้อการสัมมนานิยามขององค์ความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาการแบ่งแยก และ จำแนกองค์ความรู้การบริหารองค์ความรู้วงจรชีวิตขององค์ความรู้ในองค์กรSECI โมเด...
- จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จิตวิทยาการจูงใจและทำให้ผู้อื่นคล้อย ตาม- การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อการบรรยาย การวางแผนการบรรยาย- วิธีการใช้สื่อและอุป...
ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ ð หากองค์กรของคุณกำลังปรับระบบจาก ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008ð หากคุณสงสัยการจัดการข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ Outsource ...
ในการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องมีพื้นความรู้เรื่อง Flash CS3 และ Photoshop เพราะจะต้องฝึกเขียนสคริปต์เพื่อสร้างสื่อการสอนในทางปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วม...
Part1】 \"ยกเครื่อง CRM เสริมสร้างพลังมัดใจลูกค้า\" -ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกิจกรรม CRM ที่มีประสิทธิภาพ-Part2】 \"วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของการต...
ดูรายละเอียดทุกหลักสุตรที่ http://www.trainingbymotiva.com/wizContent.asp?wizConID=233&txtmMenu_ID=7
1. แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ1.1 ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” สอนคนให้ทำงานเป็น … ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง1.2 เรี...
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา1. ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า2. ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า3. การบริหารการจัดเก็บ: • การวางแผนการจัดเก็บ • การจัดเก็บ...
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีแบบ Cloud Version มาใช้ในการเรียนการสอน