registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การแสวงหาลูกค้า จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

9 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“ความต่อเนื่องของงานขาย คือการไม่หยุดแสวงหาสิ่งใหม่ๆ” ธุรกิจจะเติบโตได้ จำเป็นต้องมีการขยายงานขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะขยายงานขายเพิ่มขึ้นได้จะต้องมีการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ตลอด ธุรกิจที่สามารถหาลูกค้าใหม่เข้ามาได้ตลอดอีกทั้งยังบริหารลูก
อบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการที่ดี
ไม่ระบุราคา
1. แนวความคิดในการพัฒนาตนเองและทีมงาน แนวทางพัฒนาความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน2. ก้าวจากผู้ปฏิบัติการ ... ไปสู่ผู้บริหาร @ บทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าท...
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นนักขายที่ดีต้องตระเตรียมกลยุทธ์และช่องทางการแสวงหาลูกค้าใหม่ที่คู่แข่งคาดไม่ถึง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นนักขายจำเป็นต้องขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ และนักขายที่ดีต้องตระเตรียมกลยุทธ์และช่องทางการแสวงหาลูกค้าใหม่ที่คู่แข่งคาดไม่ถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นนักขายต้องรู้จักขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ และนักขายที่ดีต้องตระเตรียมกลยุทธ์และช่องทางการแสวงหาลูกค้าใหม่ที่คู่แข่งคาดไม่ถึง
กลยุทธ์และเป็นระบบ พร้อมช่วยวิเคราะห์และคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังต่อความสามารถในการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คาดหวังแต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด “มองเห็นประโยชน์ที่ได้จากลูกค้าใหม่ และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากลูกค้าเก่า
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ธุรกิจที่สามารถหาลูกค้าใหม่เข้ามาได้ตลอดอีกทั้งยังบริหารลูกค้าเก่าให้คงอยู่ต่อได้ จะมีการขยายการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงให้กับธุรกิจ
ธุรกิจจะเติบโตได้ จำเป็นต้องมีการขยายงานขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะขยายงานขายเพิ่มขึ้นได้จะต้องมีการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ตลอด
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก