สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ คลังสินค้า จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

384 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
การออกแบบและการจัดการคลังสินค้า ที่จัดเก็บ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าและวัสดุในยุคดิจิทัล  การประยุกต์ใช้ Information Technology และนวัตกรรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานมนคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

อบรม การบริหารคลังสินค้า
ไม่ระบุราคา
1.ความจำเป็นที่ต้องเก็บสินค้า2.บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน3.ประเภทของคลังสินค้า4.ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า5.ขั้นตอนข...
หัวข้อการสัมมนา1. ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้2. สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง3. ข้อควรคำนึงเมื่อจะให้ซ...
การบริหารงานและบริหารคนให้มีประสิทธิภาพนั้น ถ้าผู้บริหารทราบถึงการนำจิตวิทยาการจูงใจเข้ามาช่วยในการบริหาร ย่อมจะทำให้องค์การนั้นๆ สามารถที่จะเพิ่มพ...
1.กระบวนการโลจิสติกส์พื้นฐาน (Basic Logistics Process)•ความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน•บทบาทของกระบวนการโลจิสติกส์ในการเพิ่มศักยภาพขององค์กร•กิจ...
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา1. ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า2. ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า3. การบริหารการจัดเก็บ: • การวางแผนการจัดเก็บ • การจัดเก็บ...
Convincingจิตวิทยาในการจูงใจ (ครึ่งวันเช้า)O แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคนO การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง(Analysis Audience...
เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00-16.00 น.1.  ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า2.  ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า3.  การบริหารการจัดเก็บ-  การวางแผนการจัดเก...
•แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการคลังสินค้า• ประเภทของคลังสินค้า• เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ• ประเภทของคลังสินค้า• การกำหนดขนาด และเลือกทำเล...
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน09:00 – 10:30§ ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า§ ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า10:30 – 10:45 พักภาคเช้า10:45 – 12:00§ การบริหา...
1. บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน2. ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า3. ประเภทของคลังสินค้า4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า...
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน09:00 – 10:30§ ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า§ ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า10:30 – 10:45 พักภาคเช้า10:45 – 12:00§ การบริหา...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)§ มาตรฐานของโกดัง/คลังสินค้า/คลังพัสดุ/ศูนย์กระจายสินค้า§ ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของคลังสินค้า/คลังพัสดุ/ศูน...
รับสินค้า1 การเตรียมความพร้อม       2 เครื่องมือที่ใช้     3 กำลังคนและสถานที่    4 การจัดเตรียมพื้นที่รับ5 ใบสั่งซื้อ                        6 Inv...
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน09:00 – 10:30§ ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า§ ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า10:30 – 10:45 พักภาคเช้า10:45 – 12:00§ การบริหา...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)§ ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้§ สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง§ ข...
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 09:00 – 10:30§ ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า§ ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า 10:30 – 10:45 พักภาคเช้า10:45 – 12:00§ การบริ...