registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ควบคุมการผลิต จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

84 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ แนวทางการบริหารจัดการผลิต ในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาและได้รับการ
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
4,500บาท
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) นำมาใช้ออกแบบพัฒนาวางแผนงานและควบคุมการผลิต ด้วยสูตรฟังก์ชันง่ายๆ ที่คุณเองสามารถใช้วางแผนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า, การบริหารจัดการควบคุมสินค
อบรม Production Planning & Controlling (การวางแผนและควบคุมการผลิต)
ไม่ระบุราคา
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการผลิตที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และควบคุมการผลิตการพยากรณ์ความต้อ...
1. ความรู้เกี่ยวกับผ้าถัก1.1 หลักการถักผ้าเบื้องต้น1.2 ชนิดผ้าถักและคุณสมบัติ2. การพัฒนาและการออกแบบผ้าถักสำหรับเสื้อผ้าแฟชั่น2.1 องค์ประกอบที่สำคั...
เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำหรืออาหารปรับกรด และสอบผ่านการวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

รู้การผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
หลักสูตรนี้ออกแบบเน้น How-to เพื่อการเติมเต็มให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ที่มีส่วนร่วมแบบล่างสู่บน (Bottom to top) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นแนวคิด และทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผล
หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ
การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติหลายอย่างประกอบกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน หัวหน้างานต้องดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น
การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติหลายอย่างประกอบกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน หัวหน้างานต้องดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติหลายอย่างประกอบกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน หัวหน้างานต้องดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผลิตในอุตสา
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผลิตในอุตสา
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้
หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ และนำหลักการบางส่วนไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ