ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ งานบริการ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

411 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที
หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
3900บาท
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิตอย่างมีรูปแบบ
การบริหารอารมณ์ลูกค้า (ภายใน) สำหรับงานบริหารงานบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ต้องบริการลูกค้าภายในองค์กรหรือพนักงาน
หลักสูตร Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาย
หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขาย อย่างเป็นระบบ
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการหลังการขายให้
รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ รุ่นที่ 4 (Professionally Dealing with Customer Complaint)
4800บาท
หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ การสื่อสารและตอบส
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
ฟรี! กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น)สถา...
1. ความจริงของ \"งานบริการ\"2. สูตรแห่งความสำเร็จ : กฎการให้บริการ3. กำหนัดวิสัยทัศน์ (Vision)4. การวางกลยุทธ์ (Strategy) ในงานบริการ5. ความคาดหวัง...
ดาวน์โหลดเอกสาร (Download): http://www.qsncc.com/visitor-th/event-calendar-th/details/188-thailand-esco-fair-2011.html
Training & Workshop : Creating Service Excellence for Customerการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัด...
Open House Network at UFC บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผัก-ผลไม้กระป๋อง น้ำผัก-ผลไม้-กาแฟกระป๋อง และซอสปรุงรส ภายใต้แบรนด์ UFC ศึกษาดูงาน ...
การเพิ่มช่องทางและการขยายฐานลูกค้าแฟชั่นด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook บนอินเตอร์เน็ตยอดนิยมอันดับ 1 ของโลก ซึ่งถูกแปลงมาใช้ในการทำธุรกิจอย่างแ...
วัตถุประสงค์• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการสร้างความประทับใจต่อผู้อื่น• เพื่อให้...
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับผู้ขับรถยนต์สาธารณะจิตสำนึกและมารยาทสำหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย เส้นทางเดินรถและสถานที่สำคัญและแหล่งท่...
อบรม การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า .. สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ? 
Module 1 : มุมมองต่อปัญหา• ความหมายของคำว่า “ปัญหา”• ทัศนคติแห่งความสำเร็จที่มีต่อ “ปัญหา”• อัตวิสัย vs. ภววิสัย• แนวทางแก้ไขปัญหาด้วย “ภววิสัย”Mod...
เนื้อหา การอบรม (COURSE OUTLINE) : 1. ปัจจัยสำคัญในการบริการให้ประทับใจ- การมีจิตบริการ- การคิดเพื่อบริการที่ตรงจุด- การเขียนสื่อสารงานบริการ2. หลั...
อบรม วันที่ 16 ธันวาคม 2558 จองด่วน!!! รุ่นสุดท้ายของปีนี้ เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
ความรู้ด้านการบริการ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับการให้บริการที่น่าประทับใจและนำไปปฏิบัติได้จริง มีการสาธิตตัวอย่างให้ดูและให้ผู้เรียนได้ร่วมฝึกฝนด้วยตัวเอง
ความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Customer Satisfaction เป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์ที่นักบริหารงานบริการพูดถึงกันอยู่เสมอ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานทางคือการ ทำให้ลูกค้าพอใจ ลูกค้าที่พอใจอยู่แล้วก็ต้องทำให้พอใจมากขึ้นหรือ พอใจในสินค้าและบริการของเรามากกว่าของคู่แข
Service Communication and Complaint Management Technique การสื่อสารในงานบริการและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการเพื่อเสริมสร้
เพื่อสร้างความไว้วางใจความรู้สึกที่ดีที่ลูกค้ามีต่อเรามากขึ้น แต่การพัฒนาทักษะการสื่อสารต้องมีเทคนิคมีวิธีการและขั้นตอนการฝึกฝนที่เราต้องเรียนรู้และนำมาฝึกฝนแลปฏิบัติจริงให่ได้ผลดี
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่บริการบริการที่เป็นเลิศ (Personality Development for Services Excellence) ในการการเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริการลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต
เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างพฤติกรรมของบุคลากรที่ทำหน้าที่บริการ ให้สามารถบริการจนทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ แถมยังบอกต่อเพื่อน ๆ อีกด้วย