registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ จ่ายค้าจ้าง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

57 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพราะ…การทำสัญญาจ้างไม่รัดกุม… เพราะ….การจ้างค่าจ้างไม่เป็นมวย… เพราะ…การออกหนังสือเตือนไม่ถูก.. เพราะ…การเลิกจ้างไม่ตรงประเด็น ทำให้นายจ้างแพ้คดี…เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านมาแล้ว !!!
การจ่ายค่าจ้าง และ สวัสดิการให้ลูกจ้างเป็นสิ่งดี…แต่การจ่ายให้โดยไม่รู้แง่มุมของกฎหมายก็อาจจะกลายเป็นโทษ กลายเป็นทำผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจและอาจจะถูกลูกจ้างนำไปฟ้องศาลให้ตัดสินแพ้คดี เสียเงินให้ลูกจ้างย้อนหลังเป็นจำนวนมากได้
นำตัวอย่างค่าจ้างและสวัสดิการมากกว่า 80 รายการ มาตีแผ่ว่าอะไรเป็นค่าจ้าง อะไรเป็นสวัสดิการ จะป้องกันความเสียหายในอนาคตได้อย่างไร เพื่อพนักงานพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์สูงต่อเนื่องในอนาคต
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

จะเขียนสัญญาจ้างอย่างไร?????? จึงจะเข้าใจง่าย..ใช้ได้ดี..ไม่แพ้คดีภายหลัง ต้องเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้
ทุกคำถามเรื่องการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ..เรามีคำตอบ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไว้แล้วให้ท่านได้ศึกษาไว้เป็นบทเรียน ห้ามพลาด ….กับหลักสูตรนี้ เทคนิคการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกกฎหมาย ถูกใจ ได้ผลงาน
จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาทเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้น ราคาเดียว เดือนมิถุนายน 59 นี้เท่านั้น พร้อมรับใบ Certificate ทันที !!!
ทุกคำถามเรื่องการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ..เรามีคำตอบ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไว้แล้วให้ท่านได้ศึกษาไว้เป็นบทเรียน ห้ามพลาด ….กับหลักสูตรนี้ เทคนิคการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกกฎหมาย ถูกใจ ได้ผลงาน
ทุกคำถามเรื่องการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ..เรามีคำตอบ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไว้แล้วให้ท่านได้ศึกษาไว้เป็นบทเรียน ห้ามพลาด ….กับหลักสูตรนี้
ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล
ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล
คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกาศเคาะค่าจ้างขั้นต่ำใหม่อีก 69 จังหวัด บังคับใช้ 1 ม.ค. 60 ? พบกับการสัมมนา “ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 1 มค. 60” HR ควรดำเนินการอย่างไร
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ดำเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย เพราะเหตุว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิทธิ และ หน้าที่ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ปัญหาสำคัญคื
ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล
ถ้านายจ้างไม่อยากเสียเงิน ถ้าลูกจ้างอยากได้เงินเพิ่ม ถ้าฝ่ายบุคคลไม่อยากตกงานต้องเข้าฟังหลักสูตรนี้
ค่าตำแหน่ง ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น ท่านทราบหรือไม่ว่า??? ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้ หรือ สัญญาจ้าง ที่เขียนไม่รัดกุม ถ้าถูกลูกจ้างไปฟ้องศาล คุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีก
เพราะ...เงินสวัสดิการอย่างน้อย 15 ค่า ที่ศาลสั่งให้นำไปรวมคำนวณค่าชดเชย เมื่อเลิกจ้าง / จ่ายเพิ่มเมื่อเกษียณ เพิ่มอีกเป็นล้าน ประกันสังคม กำลังตรวจและออกคำสั่งให้นายจ้างนำเงินสวัสดิการหลายค่าไปรวมจ่ายเงินสมทบย้อนหลังด้วย นายจ้างเสียเงินเพิ่มเป็นล้าน ฝ่าย
เพราะ...เงินสวัสดิการอย่างน้อย 15 ค่า ที่ศาลสั่งให้นำไปรวมคำนวณค่าชดเชย เมื่อเลิกจ้าง / จ่ายเพิ่มเมื่อเกษียณ เพิ่มอีกเป็นล้าน ประกันสังคม กำลังตรวจและออกคำสั่งให้นายจ้างนำเงินสวัสดิการหลายค่าไปรวมจ่ายเงินสมทบย้อนหลังด้วย นายจ้างเสียเงินเพิ่มเป็นล้าน ฝ่าย