เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ตัดสินใจ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

153 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
สัมมนาฟรี! เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ \"ในวันที่ 25  มิ.ย. 52 เวลา 13.30-16.30...
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน(ต้นกล้าอาชีพ) สำหรับผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่และยังไม่เคยสมัครในโครงการต้...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ทิศทางของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรก 2553 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มูลค่าก...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เป็นการสร้างเอกสารการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจัดการกับสารบัญเนื้อหา สารบัญตารางรูป สารบัญตารางคำศัพท์ ได้โดยอัตโนมัติ ฯลฯ พร้อมทั้งเพิ่...
อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตหัวข้อการอบรม/กำหนดการ:- การบริหารจัดการลูกค้าระยะยาวเพื่อ...
-การวิเคราะห์การตลาดทางตรง ( Direct Marketing )-ความสัมพันธ์ของส่วนผสมของ การตลาดทางตรง-บทบาทของ Outbound และ Inbound Telemarketing-กลยุทธ์การนำตลา...
ม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ผู้บริโภค” และ “ลูกค้า” เป็นผู้กำหนดทิศทางการตลาดที่แท้จริง ดังนั้นการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ต่อ...
ตามที่สถานประกอบการขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น โรงงานควบคุม อาคารควบคุม ได้จัดทำระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงา...
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ขอเชิญผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุตร-หลานเข้าร่วม Workshop และฟังสัมมนา รวมถึงสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤ...
ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาฟรีฉลองครบรอบ 25 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยสู่ความเป็นสากลบนเวทีเศรษฐกิจโลก โดยดึ...
วัตถุประสงค์ 1. เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีเหตุผล การจัดระเบียบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ    แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้2. เพื่อทราบถึงกระบวนการแก...
- Decision Process กระบวนการในการตัดสินใจ- 5 thinking: Critical, Logical, Lateral, Creative, and Strategic 5 ระบบคิด :วิพากษ์ ตรรกะ นอกทาง สร้างสรร...
 1. หลักการคิดแบบมีเหตุผล2. การสร้างแนวคิดเพื่อส่วนรวม3. การประสานแนวความคิดของบุคลากรกับวัฒนธรรมองค์กร4. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Positive Think...
เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.1.  ความหมายความตั้งใจและการมีสมาธิ               -   ความตั้งใจของคุณมีรูปแบบอย่างไร               -   เมื่อต้องรับมือ...
หัวข้อ การสัมมนา1.บทนำกล่าวถึง ธรรมชาติของปัญหาและธรรมชาติของการตัดสินใจ อธิบายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “4 Modules 9 ขั้นตอน” ของ การแก้ไขปัญหาModule...
วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคในการบริหารงานเพื่อจัดการตนเอง แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
Basic Financial Modelling แบบจำลองทางการเงินขั้นพื้นฐาน ฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรมที่เกี่ยวกับ การจัดการทางการเงิน (Basic Functions and Tools for M...