registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ธุรการ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

217 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
\
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Thailand Gifts and Premium Fair 2011
เนื้อหาหลักสูตรบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุรการ ในองค์กร•  เจ้าหน้าที่ธุรการ ..  “กองกำลังสนับสนุนที่สำคัญของงาน”•  หน้าที่และความรับผิดชอบของ...
1. แนวคิด หัวใจ ความสำคัญของงานธุรการ และการตระหนักถึงผลกระทบต่อขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ2. กลยุทธของการบริหารงานธุรการให้ประสบคว...
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน09:00 – 10:30   ขอบเขตสายงาน และบทบาทหน้าที่ของงานธุรการ§ หลักการและทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานธุรการ§ แนวทางในการบริหารงานของ...
- ทักษะการจัดการทำงานให้เป็นระบบ (Organization skills)- ทักษะการเรียงลำดับความสำคัญของงาน เพราะหน้าที่ของ Admin นอกจากจะต้องทำงานของตัวเองแล้ว ยังต...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เนื้อหาหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของตนเองและทีมงาน•  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ- คิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึ้นบทบาทและความสำคัญขอ...
สูตรคำนวณสินค้าขาเข้า Stock INสูตรคำนวณ สินค้าขาออก เบิกสต๊อก Stock Outสูตรออกรายงานสูตรสำหรับใบสั่งซื้อ Purchasing Order (PO)
แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของตนเองและทีมงาน•  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ- คิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึ้นบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุร...
แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของตนเองและทีมงาน•  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ- คิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึ้นบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุร...
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างาน โดยการเรียนรู้ขอบเขตสายงาน และบทบาทหน้าที่ของงานธุรการ มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการสร้างหลักการในการบริการงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรการอย่างถูกวิธี
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้เลขานุการและนักธุรการทุกท่าน ได้เรียนรู้เทคนิคและการพัฒนาประสิทธิภาพของงานประจำวัน การบริหารเวลา และการแนวคิดและประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันเลขานุการมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ เสริมคุณค่าในการบริหารและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์... เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญ ของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
การเสริมคุณค่าให้งานธุรการจึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานและเรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการงาน
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ เสริมคุณค่าในการบริหารและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ เสริมคุณค่าในการบริหารและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ
การเสริมคุณค่าให้งานธุรการจึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในสายงาน และเรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการงานซึ่งในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองทั้งในด้านของบุคลิกภพ เทคนิคการประสานงานภายในองค์กร
งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลัก ให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มีเอกสารจำนวนมาก
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มีเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ เสริมคุณค่าในการบริหารและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ
หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญ
ผู้บริหารหลาย ๆ ท่านที่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งได้ผู้ช่วยที่รู้ใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารความคิดความอ่านเหมาะสม รวมถึงการวางตัวที่ดี แต่อีกหลาย ๆ ท่านต้องเสียงานโดยเกิดจากผู้ช่วยบริหารที่ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล
งานธุรการนั้น ถือว่าเป็นงานที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะงานธุรการมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ
บทบาทของธุรการจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และเทคนิคการบริหารธุรการ....อย่างมืออาชีพ พร้อมรับใบ Certificate ในวันอบรมทันที
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ เสริมคุณค่าในการบริหารและพัฒนาระบบงานอย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้พนักงานธุรการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในงานด้านธุรการที่มีความรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของหน่วยงาน