ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ธุรกิจเกษตร จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

5 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เปิดกลยุทธ์บริหารธุรกิจเกษตรแบบทันสมัยอย่างมืออาชีพจากทายาทเดอะมอลล์กรุ๊ป
รู้ลึก รู้จริง ถึง เกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรของคุณสู่ความยั่งยืน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ : ทางรอด SME ธุรกิจการเกษตรไทย
กำหนดการสัมมนาแถลงผลการศึกษา “โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” และงานเสวนา “อนาคตธุรกิจเกษตรไทยกับการพัฒนาสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน”