แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ บุคลิกภาพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ บุคลิกภาพ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

583 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน อ.นทษร
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพการทำงาน ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ บุคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน โดยส่
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
360 Degree Leader
ไม่ระบุราคา
ภาวะผู้นำนั้นไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับไหน ตำแหน่งไหนขององค์กร ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเรา หลังจากการศึกษาวิจัยมาเป็น...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นพิธีกร  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านภูมิปัญญาไทยเพื่อสินค้าและบริการนวดแบบไทยสปา  30ชั่วโมง
หัวข้อการอบรม ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของการคิด• กระบวนการคิด (Thinking Process)• ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)• ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinkin...
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะเข้าร่วมโครงการอบรมวาดภาพสีน้ำ
1) Paradigm Shiftการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ดี หากแต่...
การปรับทัศนคติ และพร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเองเรียนรู้ถึง \"แรงขับ\" แบบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรา และต่อการทำงานกระตุ้นการใช้ศักยภาพภายใน ที...
กระบวนการเรียนแบบ 5-step Model คือ \"ฟัง\" \"คิด\" \"การลงมือปฏิบัติ(กระทำ)\" \"การพูดโดยการสอน\" และ \"การทำซ้ำ\" ซึ่งจะสามารถสร้างจิตสำนึกได้อย่า...
บุคลิกภาพภายใน อาทิ การมีความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนบุคลิกภายนอก ก็คือสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็...
บุคลิกภาพภายใน อาทิ การมีความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนบุคลิกภายนอก ก็คือสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็...
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านหน้าที่ การงาน ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีกลวิธีที่แยบยลในการบริหารตนเอง เพื่อก้า...
เพื่อเสริมสร้างความรู้ สู่การเป็น “ผู้ประกอบการมืออาชีพ” ศึกษา ความต้องการของผู้บริโภค การทำธุรกิจและการตลาดยุคใหม่ วิธีคิดในการทำธุรกิจตามแนวคิดเศ...
สถาบัน STC เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพแบบผู้นำ ไม่ว่าจ...
สถาบัน STC เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพแบบผู้นำ ไม่ว่าจ...