ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ประเมินผลงาน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

63 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)§ หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี§ วิธีคิดเปรียบเที่ยบเมื่อจะซื้อหรือจะเช่า...
08:30 - 09:00 ลงทะเบียน09:00 - 10:30- แนวคิดการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (Customer  Experience Management; CEM)§ ประสบการณ์ของลูกค้าคืออะไร ?§ การส...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)§ หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี§ วิธีคิดเปรียบเที่ยบเมื่อจะซื้อหรือจะเช่า...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)§ หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี§ วิธีคิดเปรียบเที่ยบเมื่อจะซื้อหรือจะเช่า...
การที่จะสรรค์สร้างผลงานที่ดีเลิศ กล่าวคือมีคุณภาพสูง และได้ปริมาณตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายนั้น บุคลากรต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากกว่า 2 ปัจจัย คือความรู้และทักษะ กล่าวคือต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ร่วมด้วย ที่เรารู้จักกันว่า Competency
การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ล้วนต้องอาศัยผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนทุกระดับเป็นตัวขับเคลื่อน ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา ไปจนถึงระดับจัดการ หนึ่งในเครื่องมือบริหารจัดการ (Management Tool) ที่หลายอง
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตรนี้จะเสนอความสำคัญ ความจำเป็น เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน ให้ลูกน้องได้รับทราบอย่างสร้างสรรค์ จนกระทั่งทำให้ช่วงเวลาของการแจ้งผลการปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลา ที่มีความหมายอย่างยิ่ง เป็นขั้นตอนที่จะทำให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขอ
เรียนรู้การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการประเมินซัพพลายเออร์อย่างมีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
องค์กรที่ไม่มีระบบ ไม่มีวิธีการประเมินผลงานที่ดีก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น พนักงานไม่พอใจ เกิดความขัดแย้งในองค์กรและมีการลาออกมากเป็นประจำทุกปี ท่านนายจ้าง ท่านผู้บริหาร มีการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าแล้วหรือยัง ???
เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นไปตามหน้าที่ของฝ่ายงาน
วิธีคัดเลือกซัพพลายเออร และการประเมินผลงานเขาทั้งกอนจะซื้อและหลังซื้อ ถาคัดเลือกและประเมินอยางไมมีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปดวยปัญหา ทานจะไดรับฟงแนวคิดที่ใหมทันสมัย
การประเมินผลงานสำคัญอย่างไร?? ทำไมหัวหน้าส่วนใหญ่ยังเจอปัญหาเรื่องนี้ล่ะ? หลักสูตรนี้มีคำตอบ!!
. ได้ทราบแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารผลงาน 2. ได้เข้าใจทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานที่ต้องใช้ในการประเมินผลฯ รวมถึงแนวทางการนำผลการประเมินฯไปใช้ในทางปฏิบัติ
เรียนรู้การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการประเมินซัพพลายเออร์อย่างมีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
Performance Review and Improvement Techniques โดย อาจารย์ทายาท ศรีปลั่ง Managing Partner – Milestone Consulting Co., Ltd. ความเชี่ยวชาญ : ประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 20 ปี
1. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติมีความชัดเจน เป็นธรรม และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์การ
เรียนรู้การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการประเมินซัพพลายเออร์อย่างมีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
เรียนรู้การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการประเมินซัพพลายเออร์อย่างมีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลการปฎิบัติงาน
เคล็ดไม่ลับในการปฏิวัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่การประเมินผลงาน แต่เป็นการบริหารจัดการและผสมผสานกลยุทธ์ทั้ง 4 นี้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว คือ กลยุทธ์ในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การประเมินผลงาน กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร และกลยุทธ์การให้ร
สถาบันณวัตกรพัฒนาการจัดการสู่ความเป็นเลิศ เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2559 และท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ wat_2545@hotmail.com
เรียนรู้การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการประเมินซัพพลายเออร์อย่างมีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่”
1. เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร 2. เพื่อเรียนรู้การจัดทำ KPI & PMS และการนำไปใช้ 3. เพื่อเรียนรู้สร้างมาตรการวัดผลให้ถูกต้องต้องตามเกณฑ์
หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินตีความแตกต่างก
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่”
หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินตีความแตกต่างก
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์...