ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

173 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร เข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 เรื่อง ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถใน
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ
4922บาท
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะผู้นำหรือการบริหารทีมงาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของทีม
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
สัมมนาฟรี! การสำรวจและพัฒนา Employee Engagement
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)จัดสัมมนา เรื่อง การสำรวจและพัฒนา Employee Engagement ในองค์การ โดย...
อินเทรนต์จริงๆ สำหรับบล. เคที ซีมิโก้ เพราะเล่นเอาใจลูกค้าด้วยสัมมนาฟรี “ท่องดินแดนตลาดทุน ไขความลับหุ้นไทย ไปกับ KT ZMICO” ควบชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์...
การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารงานบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการ นำองค์การสู่ความสำเ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ภาวะผู้นำนั้นไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับไหน ตำแหน่งไหนขององค์กร ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเรา หลังจากการศึกษาวิจัยมาเป็น...
 ความหมายของ “ผู้นำ” บุคลิกภาพ,หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน ความหมา...
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ต้นถนนวิภาวดีรังสิต) ขอเชิญผู้จัดการในองค์กร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่ทำงานในสาย HR และผู้ที่สนใจทุกท่าน เ...
แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันภาวะผู้นำ หรือภาวะผู้ตาม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการทำงานร่วมกันการสร้างท...
• แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน• ภาวะผู้นำ หรือภาวะผู้ตาม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการทำงานร่วมกัน• การสร้างทัศนคต...
หัวข้อการฝึกอบรม• ผู้นำนวัตกรในองค์กรโดยธรรมชาติคือใคร• คุณคือใคร• แนวคิดจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์• แนวคิดการพัฒนาองค์กรเชิงบวก• ค้นหาผู้นำนวัตกรใน...
Part 1 : Introduction to Leadershipความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Organization)...
1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน๏  เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ๏  บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วย...
หัวข้อการฝึกอบรมวันแรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : ผู้นำ 2012 (WORKSHOP)แนวคิดสำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานในยุค 2012ความหมายของ “ผู้นำ” และ “ภาวะผู้นำ...
- กิจกรรม - ระดมสมอง สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว- สถานการณ์สร้างผู้นำได้อย่างไร ???- การบริหารข้อมูลข่าวสาร ข้อเ...
AgendaPart 1 : Introduction to Leadership• ความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)• ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Org...
1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน๏  เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ๏  บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วย...
Part 1 : Introduction to Leadership-ความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)-ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Organizatio...
-ความหมายของ “ผู้นำ”-บุคลิกภาพ,หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ-การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน-ความหมายแล...
หัวข้อการอบรม•  แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน•   ภาวะผู้นำหรือ ภาวะผู้นำ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ•   การสร้างทัศนคติท...
1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน๏  เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ๏  บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วย...
หัวข้อการอบรม• แนวคิดในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน• ภาวะผู้นำหรือ ภาวะผู้นำ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ• การสร้างทัศนคติทางบวก...
1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน๏  เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ๏  บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วย...
Part 1 : Introduction to Leadership-ความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)-ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Organizatio...
<b>Part 1 : Introduction to Leadership</b>-ความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)-ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leader...
1. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท- การปรับตัวของคนและบริษัทในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง- วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์การ ของบริษัท2. ค...