registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ มัคคุเทศก์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

33 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
มุ่งเน้นเชื่อมโยงที่เที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก
ONCEs Camp ตอน สานฝันสู่มัคคุเทศก์ (ไกด์)
1200บาท
พบกับอาชีพที่น้องๆ หลายคนรอคอยกับมัคคุเทศก์ (ไกด์) มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจอาชีพผ่านการบรรยายและเวิร์คช้อปกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด
We, CC Knowledge Base Co., Ltd directed by M.L.Chaivat Jayankura are cordially invite you to join our showcase of the year 2010 under the theme of:...
ปิดโครงการจัดอบรมให้กับ SME ฟรี สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME)หรือผู้ที่คิดจะเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ทุกท่าน หรือท่านที่มีความสนใจใน...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่งดงามของพระองค์ท่านและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอ...
สิ่งที่ท่านจะได้รับตลอดการอบรม1. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น2. มีเอกสารประกอบการอบรม ฟรี !3. มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ4. มีอาหารก...
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชม ฯ ที่ผ่านการอบรม ได้ทราบข้อมูลและสามารถถ่ายทอดข้อมูลสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องสำหรับเนื้อหาสาระของการจัดอบรม เป็น...
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนบ้านปงสนุก อบรมฟรี หวังสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  นายอนุกูล  ศิริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง แจ้งว่า ศูนย์การเรียนรู้ทางศิ...
โครงสร้างที่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็ย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพ รอยแตกร้าว การทรุดตัว การเกิดสนิมเหล็ก และสาเหตุต่างๆที่ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องบูรณะ...
หลักสูตรการฝึก อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)           รวม   334 ชั่วโมง1.  ภาคความรู้ทาง วิชาการ        รวม  174   ชั่วโมง1.1 วิชาความ...
อบรมไกด์บัตรบรอนซ์เงิน ปี2560 มร.สวนสุนันทา ร่วมกับ กรมท่องเที่ยว รับสมัครบัดนี้จนถึง 29 เมษายน 2560 ใช้เวลาอบรม 3 เดือนเศษ จบไปได้วุฒิบัติเพื่อไปขอบัตรบรอนซ์เงิน และสามารถขอบัตรหัวหน้าทัวร์ได้ด้วย
มัคคุเทศก์ เป็นอาชีพที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติ ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีจของประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง) อบรมระหว่างวันที่ 5 พ.ค ถึง 16 ส.ค. 61
รีบด่วนๆ ชื่อหลักสูตร 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ General Guide’s Training Course for Thai and Foreign Tourist 2) หลักการและเหตุผล 2.1 หลักการ อุตสา
เปิดรับจองสอบคัดเลือกบัตรไกด์ (รับถึง 16 ก.ย.59 เท่านั้น) วุฒิม.3หรือเทียบเท่า(กศน.)ขึ้นไป
เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว
อบรม จำนวน 237 ชั่วโมง แล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถไปยื่นขอบัตรมัคคุเทศก์สีเงิน กับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
เป็นหลักสูตรเพื่ออบรมผู้ที่สนใจในอาชีพมัคคุเทศก์เพื่อเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสู่สายตาชาวโลก โดยเน้นหลักจริยธรรมและคุณธรรม
ด่วน!!! รอบสุดท้าย ท้ายสุดของปี 59 ประกาศผู้ที่สนใจเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) รอบสิงหาคม59 ทำทัวร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ
ประกาศผู้ที่สนใจเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) รอบสิงหาคม59 ทำทัวร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ เปิดรับ 2 ภาษา จีน อังกฤษ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบัตรไกด์ (รับถึง 16 ก.ย.59 เท่านั้น) วุฒิม.3หรือเทียบเท่า(กศน.)ขึ้นไป(ม.3,ม.6,ปวช,ปวส,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก)
เตรียมตัวพบกับงานอบรมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี การอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide