สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ หลักสูตร competency จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

10 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้
อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
สัมมนา หลักสูตร Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop
7,000บาท
เรียนรู้การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งองค์กรและเฉพาะรายบุคคลควบคู่กันในคราวเดียว
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับCompetency – Based Learning ทั้งระบบในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับCompetency – Based Learning ทั้งระบบในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานสัมมนานี้จะช่วยให้ท่านได้พบแนวทางการวางระบบ Competency ที่ว่ายาก กลับกลายเป็นง่าย ด้วยเครื่องมือและตัวช่วยต่าง ๆ ให้ท่านนำไปให้ การนำ Competency ไปใช้ให้เกิดผลได้จริงในองค์กรของท่าน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเริ่มนำ Competency-Based Model ไปใช้ในองค์กร ให้ประสบผลสำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ท่านควรเข้าร่วมฟังงานสัมมนานี้!!
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี ก็คือการทำ Training Need Survey แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจทั้งผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายฝึกอบรม ก็คือการพัฒนาคนแบบต่อเนื่องมองกันในร
Competency หรือสมรรถนะ เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมนำมาดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานเพื่อใหัมั่นใจว่าองค์กรจะสรรหาคนอย่างที่ใช่ พัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และบริหารประเมินผลงานอย่างมีทิศ
หลักสูตรที่เน้นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) เข้าใจคุณค่าของการใช้สมรรถนะในงาน HR และการบริหารคนทำงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเรียนรู้ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สมรรถนะในการบริหารงาน HR และการบริหารคนทำงานขององค์กรชั้นนำ