สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ หลักสูตรอบรม จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

326 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ธุรกิจนําเข ้า - สงออกได ้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลง ่ กันระหว่างผู้ซอผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (WTO) เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทัวโลก
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE
4500บาท
การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ
4500บาท
กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency
3700บาท
หลักสูตรอบรม การจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ Competency เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ (Knowledge) ในหลักการพัฒนา การจัดทำ Job Description หรือ ใบกำหนดหน้าที่งาน ในปัจจุบัน ให้เป็น Job Description บนพื้นฐานของ Competency
ศิลปะการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4800บาท
หลักสูตรอบรมที่รวบรวมคล็ดลับในการสื่อสารต่างๆ การประสานงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปพัฒนาตนเอง ยกระดับการสื่อสารกันภายในองค์กร เพื่อลดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด ที่อาจนำไปสู่การเข้าใจผิดและกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้
หลักสูตรอบรม “การบริหารการเงินสำหรับ SMEs” “Become a Financial GURU in 4 days”
ไม่ระบุราคา
   ขอเรียนเชิญท่าน พบกับสุดยอดหลักสูตรอบรมด้านการเงินสาหรับ SMEs โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติหลักสูตร                      ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

รู้จักกับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile /Android Phoneเริ่มต้นการใช้งานการใช้โทรศัพท์การซิงค์โครไนซ์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์การจัดการโปรแกรมในเคร...
* รู้จักกับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile /Android Phone* เริ่มต้นการใช้งาน* การใช้โทรศัพท์* การซิงค์โครไนซ์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์* การจัดการโป...
* รู้จักกับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile /Android Phone* เริ่มต้นการใช้งาน* การใช้โทรศัพท์* การซิงค์โครไนซ์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์* การจัดการโป...
Course Outline* อัตราส่วนทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์การแบ่งส่วนทางการตลาดและ* เป้าหมายทางการตลาด (Metric for Segmentation and targeting)- มูลค่าทางการ...
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ...
เน้นเนื้อหาด้านการสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ พร้อมการบริหารจัดการรายการอ้างอิงที่ถูกวิธี ทำได้ง่าย ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และไม่ละเมิดลิขส...
กระบวนการเรียนแบบ 5-step Model คือ \"ฟัง\" \"คิด\" \"การลงมือปฏิบัติ(กระทำ)\" \"การพูดโดยการสอน\" และ \"การทำซ้ำ\" ซึ่งจะสามารถสร้างจิตสำนึกได้อย่า...
เนชั่นของเชิญท่านที่สนใจเข้ารวมโปรแกรมเจรจาต่อรองข้ามชาติเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจซึ่งมีเนื้อหาดังนี้-หลักสำคัญของการเจรจาต่อรอง-เเนวคิดเรื่องการประ...
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างของ ไทยสามารถพัฒนามาตรฐานการบริหารและจัดการทางธุรกิจให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่พึง...
รายละเอียดหลักสูตร HTC PDA Phone Training Basic Courseเป็นหลักสูตรที่รวบรวมจากความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน PDA/Smartphone ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจน...
รายละเอียดหลักสูตร HTC PDA Phone Training Basic Courseเป็นหลักสูตรที่รวบรวมจากความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน PDA/Smartphone ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจน...