สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรม iso จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

13 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หัวข้อการอบรม•  วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)•  การระบุวัตถุประสงค์ของงาน (Job Objective)และสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนั...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ส่วนสำคัญของหลักสูตร : ▪ ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2008▪ ความหมาย และประเภทของการตรวจติดตาม▪ วัตถุประสงค์ของการตรว...
ISO 26000CSR Asia is providing training on the guidelines so that companies can integrate the guidance into their management systems and operations...
วิวัฒนาการของการบำรุงรักษาแนวคิดและความสำคัญของTPMขั้นตอนการทำTPMการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรแนวความคิดแต่ละเสาหลักของTPM และการนำไปประยุกต...
• แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐาน• วิวัฒนาการของ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ• ขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐาน• รายละเอียดของข้อกำหนด ข้อที่ 4-8• การประย...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มมาใน iso 9001:2015 โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดเดิม โดบเป็นการบรรยาย วัตถุประสงค์การเปลี่ยน Version ตามเจตนารมย์ของ iso.org อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการสำคัญของ iso 9001:2015 ว่าสิ่งใดเป็นพื้นฐานของ iso 9001:2015
เรียนรู้ถึงข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในงานบริหารคุณภาพการผลิต ที่ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา
เข้าใจข้อกําหนดของ ISO ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน ISO และตรงกับความคาดหวังของผู้บริหารองค์กร
เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO45001:2018 Safety จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล