ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรมภาษาอังกฤษ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

39 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การเสวนา / สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินความต้องการนักวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในวงการอสังหาริมทรัพย์การชี้แจงหลักสูตรประกาศนี...
เนื้อหาการใช้ภาษาอังกฤษ- สื่อสารแนวคิดของคุณในการนำเสนอได้อย่างราบรื่น- เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น งานโฆษณา,การแพทย์,การผลิต...ฯลฯ- สื่อส...
นวัตกรรมใหม่เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง, การเป็นพิธ๊กร, การพูดในที่ที่ชุมชนได้อย่างมั่นใจ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 21 ( Business English ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สอนโดยอาจารย์ผ...
workshop ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใน ประเทศมาเลเซีย โดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ชาวมาเลเซีย เจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทย เก่ง เร็ว ดี กว่าที่ใดกลุ่มย่อย 5- 10 คน
เรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ ธุรกิจ ทดสอบ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง ด้วยรูปแบบการทดสอบ International Test (ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) และการพูด กับเจ้าของภาษา
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

“พูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง สื่อสารภาษาอังกฤษให้ถูกใจ สไตล์ไอที” “helpdesk” “IT support” “IT call center” และผู้ที่ให้บริการด้าน IT ที่ต้อง ให้บริการ ผู้ใช้งานชาวต่างชาติหรือผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการบริการ
English Camp: เตรียมความพร้อมเข้าสู่การสื่อสารในธุรกิจยุค AEC อบรมติดต่อ&เขียนอีเมล์อย่างไรไม่ให้ลูกค้าเงิบ เหมาะสำหรับ sme หรือนักธุรกิจที่ต้องการสร้างสัมพันธ์หรือสื่อสารกับลูกค้า หรือคู่ค้าชาวต่างชาติ แต่ไม่มั่นใจในภาษา หรือใช้สามารถไม่เหมาะสม
เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจสากล ดังนั้นความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อจัดหาสิ่งที่องค์กรต้องการจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ
นักบัญชี … คุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ถึงเวลาแล้ว ... ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเพิมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานบัญชีของคุณ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษที่ยังขาดไกด์ไลน์ในการเขียนและการพูด ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ขาดความในตัวเองและต้องการพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อๆไป
สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื้่อสารกับชาวต่างชาติ
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในการทำงาน ให้มีความเป็นมืออาชีพ เรากล้ารับประกันในความเปลี่ยนแปลง ภายหลังที่คุณอบรมกับเราเรียบร้อยแล้ว
หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HR เรียนรู้ศัพท์ สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมทุกวันเสาร์ 5 สัปดาห์ 08.00 - 21.00 น. ฟรี สามารถนำไปใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง / เป็นหลักสูตรแรก และ หลักสูตรอบรมใหม่
เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีมารยาทและเหมาะสม กับเจ้านาย ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักบัญชี … คุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ถึงเวลาแล้ว ... ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเพิมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานบัญชีของคุณ
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ ไว้มากมาย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ ไว้มากมาย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ ไว้มากมาย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ
เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจากการเรียนแบบเก่าๆ
1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังใช้จริงๆไม่ได้ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี , นักบัญชีที่ทำงานในบริษัทต่างชาติ หรือ ทำบัญชี-งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ , ผู้บริหาร และหัวหน้าที่ใช้งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีภาษาอังกฤษ
การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะในการสื่อสารและสามารถตอบคำถามในการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
เจาะลึก !!! Key points สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาการสื่อสารทางโทรศัพท์ตามสถานการณ์ที่พบบ่อยได้อย่างมืออาชีพ