ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ไฟฟ้า จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

196 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด
โรงไฟฟ้าราชบุรี เฟ้นหานักฟุตบอลช้างเผือกราชบุรี เปิดตัวโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy รุ่น 2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงไฟฟ้าราชบุรีเปิดโอกาสให้เยาวชนภายในจังหวัดราชบุรี เข้าคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy 2009 รุ่นที่ 2ฝึกสอนฟุตบอลม...
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ รถไฟฟ้าและรถไฮบริดถึงวิธีการออกแบบ การทำงาน การใช้งาน และการบำรุงรักษา
เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนผู้บริหาร ได้ตระหนักถึง \"กับดัก\" ในวิธีคิดเชิงการตลาด ที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเ...
จากภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการไทยทำให้ต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยภายนอกที...
เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อประเทศอังกฤษในเดือนมกราคมปี 2555
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกหนี้และบุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทา...
กำหนดการสัมมนา : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 25541. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าที่ควรทราบ2. อันตรายจากไฟฟ้าแ...
“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.  ๒๕๕๔” และ“กฏหมายโคมไฟฟ้าป้ายทา...
- ทบทวนและอธิบายข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005- หลักการในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน- วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน- ประเภทของการตรวจประเมิน- ...
“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.  ๒๕๕๔” และ“กฏหมายโคมไฟฟ้าป้ายทา...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการTHE PROFESSIONAL POWERการตรวจเช็คและบำรุงรักษาแบตเตอรี่สำหรับรถยกไฟฟ้า
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรระบบสุขาภิบาลสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางเทคนิคของระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบดับเพลิ...
- “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔”- “กฏหมายโคมไฟฟ้าป้ายทา...
1. หลักการทำงานของอินดักชั่นมอเตอร์2.การควบคุมความเร็วมอเตอร์3.หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์   3 เฟส4.การประยุกต์ใช้งานอินเวอร์เตอร์กับอินดักชั่นมอเ...
 เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้า ตาม มอก.ใหม่ และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่
การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างและการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
การอบรมเรื่อง การจัดกากรไฟฟ้าและพลังงานสำหรับระบบ ICT ในอาคาร
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉ
การตวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
โครงการศึกษาดูงาน การใช้โครงสร้างเหล็กในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความรู้พื้นฐานด้านงานเชื่อม ประเภทของงานเชื่อมและงานเชื่อมไฟฟ้า อุปกรณ์สําหรับงานเชื่อมไฟฟ้า- ประเภทของลวดเชื่อมและตู้เชื่อมไฟฟ้า- การปรับแรงดันไฟฟ...
1. มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยกับมาตรฐานอื่น2. ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน3. ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าและข้อกำหนดการเดินสาย4. การคำนวณค่าแรง...
การบรรยายในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคด้านการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกสิ ์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับป...