registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ็HR จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

72 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเคร
กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่ง จูงใจใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน
5000บาท
การจ่ายโบนัสประจาปี 2019 และแนวโน้มทิศทางการปรับเงินเดือนปี 2020  กลยุทธ์และเทคนิคการนาเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและความท้าทายต่างๆที่องค์กรต้องเผชิญ ในสถานการณ์ต่างๆ (Scenario)  หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนาเสนองบประมาณอย่างไร เพื่
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
Excel Advance Functions เรียนรู้..ฟังค์ชั่นในการทำงานอย่างทะลุปรุโป่รง วันที่ 15 พ.ย. 2556
3900บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การหยิบฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียนภาคปฏิบัติ ตลอดชม. การอบรม พร้อมรับใบ Certificate เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย
เน้นฝึกปฏิบัติภายในห้องสัมมนา กรุณาจัดเตรียม Notebook มาด้วยนะคะ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และเทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์ก
เรียนรู้ทักษะการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบถึงกลยุทธ์ธุรกิจในปีนั้น ๆ เพื่อจะได้วางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง
บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น องค์กรใดที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถย่อมได้เปรียบคู่แข่งอย่างแน่นอน และอีกไม่นานคู่แข่งจะเพิ่มขึ้นในระดับอาเซียนอีกมากมาย การบริหารคนให้เก่งและดีจึงมีความจำเป็นมากมาย
หลักสูตร 108 เครื่องมือบริหาร "คน" (HRM) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนและประยุกต์การใช้เครื่องมือ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง! เหมาะสำหรับ HRM มือใหม่หรือ นักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องการนำเครื่องมือไปพัฒนางานในองค์กร
เทคนิคการทำธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง_The world is changing very fast.Big will not beat small anymore.It will be the fast beating the slow Rupert Murdoch
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรได้ตรงความคาดหวังขององค์กร และฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง
สมัคร 2 ท่านขึ้นไป....รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรี 1 ปี บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อองค์กรก้าวสู่.....ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สมัคร 2 ท่านขึ้นไป....รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรี 1 ปี เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ก่อนฝ่ายนั้นย่อมเป็นผู้ชนะ และการนำโปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้ ก็เป็นทางเลือกที่ฉลาด เพราะโปรแกรม Excel นั้นมีความยืดหยุ่นในการทำงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง
หลักสูตรการค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักการโค้ชเพื่อการสื่อสารในงาน ปรัชญาและแนวคิดต่างๆ
แนวโน้มในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปี 2559 ภายใต้ดุลยภาพใหม่ จะเป็นอย่างไร ในฐานะนักบริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรควรจะต้องรู้และปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต
เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำและทำงานกับบบุคคลทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับบน (หัวหน้าของคุณและบุคคลในตำแหน่งที่สูงกว่า) ระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงานและบุคคลในระดับเดียวกัน) และระดับล่าง (คนในความปกครองของคุณ)
็HRL คืออะไร? ทำความเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักบริหาร สร้างแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ปรามไม่ให้กล้าทำผิด พร้อมสู้คดีเมื่อมีข้อพิพาท พร้อมกับร่วมทำ workshop
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายทีมีประเด็นที่นำไปใช้ และกระทำผิดพลาดกันเป็นจำนวนมาก เงื่อนไขและสถานการณ์หลายๆ อย่างคิดว่าทำได้ แต่กลับทำไม่ได้ ในทางตรงข้าม หลายๆ ที่คิดว่าทำไม่ได้ ในทางปฏิบัติกลับทำได้ จึงทำให้ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานสับสนได้ง่า
โลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการยกระดับการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธ
หลักสูตรภาคปฏิบัติ : Work shop สำหรับ HR ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการทำรายงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เป็นข้อมูลที่ตอบโจทย์ในการบริหารและสามารถรับมือกับทุกความคาดหวังขององค์กร
ท่านเจ้าของกิจการ ฝ่ายบุคคลทั้งมือใหม่และมือเก่า จึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อจะได้บริหารคนได้อย่างถูกต้อง ถูกใจ ได้ผลงานตลอดไป
ร่วมเติมเต็มและต่อยอด...ความเป็นมืออาชีพในงานฝึกอบรม กับงานสัมมนา นักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ กับ HRDZENTER กันค่ะ
สามารถบริหารอย่างเข้าใจคนได้ทุกกลุ่มวัยให้เกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนตามยุคปัจจุบันทันต่อสถานการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปฐมพยบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี