registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ 24 เมษายน 2552 จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

841 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 5 ภาคใต้ตอนบนในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเ...
เพื่อให้สถาบันอบรมสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในคำชี้แจงดังกล่าวและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 3  ภาคใต้ตอนล่างในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552ณ ห้องบงกชรัต...
สำนักกำกับดูแลธุรกิจจึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจสำนักงานบัญชี” รวมระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-...
Unleash the Power Withinโดยสุดยอดโค้ช นักสร้างแรงบันดาลใจ อันดับ 1 ของโลก : Anthony Robbins
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 4 ที่ภาคตะวันออกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552ณ ห้องชลาลัย ...
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม“การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ”ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2...
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพตั้งแต่เริ่มปร...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานสัมมนา“จะปรับตัวอย่างไรในภาวะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์”วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 8.00-16.30 น.ณ ห้องแพลตินั่ม โรงแ...
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพตั้งแต่เริ่มปร...
   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป”วันที่ 19-20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น....
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น.
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพตั้งแต่เริ่มปร...
   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“การควบคุมคุณภาพผ้าถักพอลิเอสเตอร์ี”วันที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องสัมมนา 1 ...
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพตั้งแต่เริ่มปร...
   สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขอเชิญร่วมงานสัมมนา“Sportswear with Functional Fiber”วันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 8.0...
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานสัมมนา“พลิกวิกฤตก่อสร้างไทย ฟันกำไรในอาหรับ”วันที่ 8 - 9 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานสัมมนา“การบำรุงรักษาทวีผลเพื่อการปรับปรุงระดับความเชื่อถือได้ ในการผลิตที่มุ่งขจัดปัญหาและความสูญเปล...
เนื้อหาหลักสูตร (Outline)1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla2. การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ”หลักสูตร “Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2008”วันที่ 24-26 มีนาคม...