registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Coaching Techniques จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านทราบถึงเทคนิคการโค๊ชชิ่ง เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับทีมงาน ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้นำต้องมี
หัวหน้างาน (Supervisor) ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาจากพนักงานชั้นต้นที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานดี มีความประพฤติเหมาะสม เป็นที่ไว้วางใจของฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการปฏิบัติเป็นอย่างดี แต่ยังคงข