registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Customer Service จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

34 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ
รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ รุ่นที่ 3 (Professionally Dealing with Customer Complaint)
4800บาท
ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ การสื่อสารและตอ
“Professional Customer Service”
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นเรียนรู้การจัดการกับลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ
หลักสูตร Service Excellence & Creative Thinking เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กร
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ
“จงอย่าตัดสินคนแค่เพียงภายนอก” แต่ยอมรับเถอะครับว่าในโลกของความเป็นจริงนั้น คนเรานั้นมักจะถูกตัดสินใจจากภายนอกก่อนในแวบแรกที่เห็น หรือแม้แต่ในการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่เรามักเชื่อในสิ่งที่เราเห็นมากกว่าสิ่งที่เราได้ยิน รูปลักษณ์ภายนอกสร้างความน่า
การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น
ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า
เทคนิคการบริการให้ลูกค้ายุคดิจิทัลประทับใจและเกิดการบอกต่อ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
กิจกรรมพิเศษพร้อมความรู้และความสนุกสนานที่เป็นประโยชน์ในบรรยากาศผ่อนคลายกับการชวนกันมาคุยเรื่องรับๆ ที่ได้ทั้งความรู้ เทคนิคคลายปัญหาหนักอก และแรงบันดาลใจมากมายเกี่ยวกับการทำงานบริการ
เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป
สร้าง FANPAGE อย่างไร ให้โดนใจ จนขายไม่ทัน!!!! ด้วยกลยุทธ์ CONTENT และ ONLINE CUSTOMER SERVICE
ยุทธศาสตร์ ชาติ ได้มีการกล่าวถึงการปรับแต่งขององค์กรและบุคคลเพื่อให้มีศัลกยภาพทางการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้นทั้งการเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบใหม่ อีกทั้งการส่งมอบการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้บุคลากรและองค์กรปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
ยกระดับงานบริการ เสริมหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า “ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE”
งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผ
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผ
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผ
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น
เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนเรื่องเอกสารด้านโลจิสติกส์ในทฤษฎีเชิงปฏิบัติ เพื่อให้คุณประโยชน์ ความรู้ที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ผู้อบรม และองค์กร
เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนเรื่องเอกสารด้านโลจิสติกส์ในทฤษฎีเชิงปฏิบัติ เพื่อให้คุณประโยชน์ ความรู้ที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ผู้อบรม และองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือภาคธุรกิจใดในโลกนี้ ก็ไม่อาจหลีกหนี "การให้บริการลูกค้า (Customer Service)" ได้ เพราะ "งานบริการ" มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ แม้แต่ระบบขององค์กรเป็นสากล ก็ให้ "ความสำคัญ" อย่างเช่นระบบ ISO 9000 เป็นต้น ก็ระบุไว้อย่างชัดเ
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ ที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้วยใจ (Service mind)หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่ากา
เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ และประยุกต์ใช้เป็น เครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพของกระบวนการให้ บริการและการขาย ซึ่งเป้าหมายไม่เพียงสร้างความประทับ ใจให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการพิชิตใจลูกค้าให้พึงพอใจ สินค้าและบริการขององค์กรตลอดไป
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีคว