คำค้นหา: ISO

มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization)

ISO เป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักได้แก่

  • ISO9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
  • ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • TIS18001 และ BSOHSAS18001 มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ISO50001 มาตรฐานการจัดการพลังงาน
  • ISO22301 (BCM) มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • GMP มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
  • HACCP มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
  • ISO22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

หากสนใจหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ หรือโทร.0944896364

780 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
  • 570x450 banner
  • 570x450 banner