แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

382 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015 ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 2
23000บาท
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือ สภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการงาน ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน  (Supervisory Skills Development)
2900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้หัวหน้างานทุกคนเก่งใน 4 ด้าน เพื่อก้าวเข้าสู่หัวหน้างานยุค 4.0
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development)  เน้นหัวหน้างานในสายการผลิต
2900บาท
4 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งตน) ที่หัวหน้างานทุกคนจะต้องมีโดยเฉพาะหัวหน้างานในไลน์การผลิต.
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Supervisory Roles)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของหัวหน้างาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรโดยรวม
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุตยอดนักบริหารทีมขาย
3800บาท
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่ การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด่วน  !!  รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบ...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานสัมมนา“จะปรับตัวอย่างไรในภาวะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์”วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 8.00-16.30 น.ณ ห้องแพลตินั่ม โรงแ...
  ทูพลัส เทรนนิ่งจัดอบรมหลักสูตร\"หลักการออกแบบเว็บไซต์\"ในวันที่ 7 -9 เมษายนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์องค์กร โดยวิทยากรจะให้...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ”หลักสูตร “Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2008”วันที่ 24-26 มีนาคม...
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด (ATTC) จัด สัมมนาฟรี!!! โดยบรรยายพิเศษเรื่อง\"ผู้นำองค์กรในสภาว...
เป็นการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ” หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.0...
กลุ่มบริการอุตสาหกกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมทางวิชาการฟรี เรื่อง\"การประยุกต์ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 เพ...
\"ISO 26000 มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม\"(ISO 26000 Social Responsibility : SR)
   สัมมนาที่จะเปิดเร็วๆนี้ วันที่ 25 มี.ค. 52ฟรี! สัมมนาพิเศษ\"New Episode of Construction Drawing ยกเครื่องเรื่องแบบก่อสร้าง\"วันที่สัมมนา : วันพุ...
อบรมการฝึกสมาธิและสั่งจิตใต้สำนึก การลบปมในจิต ล้างพิษในใจ  แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต