สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO 9001:2008 จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

25 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ”หลักสูตร “Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2008”วันที่ 24-26 มีนาคม...
หัวข้อการอบรม•  วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)•  การระบุวัตถุประสงค์ของงาน (Job Objective)และสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนั...
เป็นการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ” หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.0...
หัวข้อการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-   หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ...
Understand ISO 9001:2008 requirements within the context of an auditGain an overview of the purpose and content of the ISO 9000 seriesStudy the eig...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ส่วนสำคัญของหลักสูตร : ▪ ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2008▪ ความหมาย และประเภทของการตรวจติดตาม▪ วัตถุประสงค์ของการตรว...
ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้หากองค์กรของคุณกำลังปรับระบบจาก ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008หากคุณสงสัยการจัดการข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ Outsource Proce...
วันที่ 1 :- ภาพรวมของมาตรฐานอนุกรม ISO9000- หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการ- หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ- ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคุณภาพภายในองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008แนวทางการทำงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามหลักการการบริหารคุ...
วันที่ 1 :  ภาพรวมของมาตรฐานอนุกรม ISO9000หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการหลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบ...
วิวัฒนาการของการบำรุงรักษาแนวคิดและความสำคัญของTPMขั้นตอนการทำTPMการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรแนวความคิดแต่ละเสาหลักของTPM และการนำไปประยุกต...
วันที่ 1• การทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008• Workshop 1: ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมิน• ผู้ตรวจประเมิน (...
• แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐาน• วิวัฒนาการของ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ• ขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐาน• รายละเอียดของข้อกำหนด ข้อที่ 4-8• การประย...
 วันแรก เหตุผลและความจำเป็นในการจัดระบบควบคุมเครื่องมือวัดสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนในการวัดคำจำกัดความทางวิชาการที่เกี่ยวกับระบบควบคุมเค...
เนื้อหา 09:00-16:00 น.§Outsourcing คืออะไร§แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ  Outsourcing ในประเทศไทย§แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง§Outsourcing กั...
การอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008 รวมถึงบรรยายถึงหลักการ วิธีการ เทคนิค ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2008 ได้รับการกำหนดมาเป็นข้อกำหนดกลางๆ ซึ่งองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
การอบรมหลักสูตรนี้จะชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการเบื้องต้นของระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008
การอบรมหลักสูตรนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในข้อกำหนดอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
เพื่อดูแลระบบโดยรวมและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะ ๆ ด้วยเหตุนี้ QMR
ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008 รวมถึงบรรยายถึงหลักการ วิธีการ เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
The course is designed for delegates with knowledge of the relevant processes used in their organizations. Previous auditing experience would be beneficial but not essential.
เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มมาใน iso 9001:2015 โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดเดิม โดบเป็นการบรรยาย วัตถุประสงค์การเปลี่ยน Version ตามเจตนารมย์ของ iso.org อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการสำคัญของ iso 9001:2015 ว่าสิ่งใดเป็นพื้นฐานของ iso 9001:2015
มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Version 2015 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืน