ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Knowledge management จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

17 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
วิธีจัดการกับ Workflow / Manual / Work Instruction / SOP ให้มีประสิทธิภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อทดลองใข้งานระบบจัดการ Workflow/Manual/WI/SOP ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว ออนไลน์ และทันสมัยเหมาะกับยุค ในเวิร์คช็อปจะได้ทดลองใช้งานระบบจัดการและบริหาร Workflow/Manual/WI/SOP เพื่อใช้ในการทำคู่มือการทำงานออนไลน์
ต่อยอดวิทยายุทธ์ KM สร้างดาวเด่นให้ผูกพัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญฟังการเสวนา...\"ต่อยอดวิทยายุทธ์ KM สร้างดาวเด่นให้ผูกพัน\" Knowledge Engagement Beyond Knowledge Managementโดย...รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร [คณบ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

•  หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้•  ขั้นตอนการดำเนินการการจัดการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงในองค์กร •  กรณีตัวอย่าง•  ฝึกปฏิบัติ การค้น...
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือที่สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือสามารถสร้างความสำเร็จได้โดยระยะเวลาอันสั้นกว่า และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรอีกด้วย เพราะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันในองค์กร ซึ่งห
ปัจจัยที่สำคัญของธุรกิจยุคนี้ หนีไม่พ้นกำรพัฒนำในเรื่องของกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรก้ำวไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO) ที่มีตัวอย่ำงขององค์กรที่นำกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กรด้วยกำรเน้นกำรพัฒนำฐำนควำมรู้และกำรต่อยอดควำมรู้ให้เห็นมำกมำย
ปรับแนวคิดให้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน
สกัดความรู้ ถอดบทเรียน ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร ร้อยเรียงความคิดเพื่อการสื่อสาร เสริมสร้างความเป็นนักคิด เสริมทักษะที่ปรึกษาหรือวิทยากร
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรี!! ในหลักสูตร "การลดต้นทุนด้วยการจัดการความรู้ในองค์กร"