registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Leadership จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

292 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตร How-to สำหรับผู้บริหารทุกสายงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการตัดสินใจที่เรียนแล้วใช้ได้เลย
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)
4000บาท
เรียนรู้สองทักษะคือ วิธีบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานรู้บทบาทที่ถูกต้องของตนเอง การลาออกของทีมจะลดลง
ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager
4815บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้จัดการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง เรียนรู้ทักษะการบริหารที่สำคัญรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้จัดการยุคใหม
การพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น (Increasing Leadership Skills for Supervisors)
4000บาท
หลักสูตรนี้เติมเต็มความสามารถเฉพาะตัวในมุมของการเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ : Leadership Development
4500บาท
ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักและปรารถนาให้ผู้นำในองค์กรที่มีอยู่มากมายมีภาวะผู้นำ แต่สิ่งที่ปรากฎกลับมีเพียงส่วนน้อยทีมีภาวะผู้นำในองค์กร หลักสูตร ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ (Leadership Development) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้นำในองค์กร
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนาฟรีเฉพาะสมาชิก! กระบวนการทัศน์กลยุทธ์ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารงานบุคคลยุคใหม่! Strategic Leadership : The Next Paradigm for HR
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารงานบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการ นำองค์การสู่ความสำเ...
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร 1.  บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ- ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ- คุณสมบัติของผู้นำ- บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ2...
“อ่านหน้า รู้ใจ ไขชะตาชีวิต - รู้เขา รู้เรา ไม่รบก็ชนะได้”วิชาโหงวเฮ้งเป็นศาสตร์ที่เน้นการอ่านลักษณะคน โดยไม่จำเป็นต้องทราบวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะต...
Part 1 : Introduction to Leadershipความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Organization)...
หัวข้อการฝึกอบรม• ผู้นำนวัตกรในองค์กรโดยธรรมชาติคือใคร• คุณคือใคร• แนวคิดจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์• แนวคิดการพัฒนาองค์กรเชิงบวก• ค้นหาผู้นำนวัตกรใน...
ความหมายของภาวะผู้นำ                      -ภาวะผู้นำมีหลายความหมายซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะและประเภทของตัวผู้นำ องค์กรและผู้                       ...
หัวข้อการฝึกอบรม• ความสำคัญของการมีภาวะผู้นำ• การพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง• การพัฒนาความคิดเชิงบวกและทัศนคติของการทำได้• คุณค่าของเวลาและการมีเป้าหมาย...
หัวข้อการฝึกอบรมวันแรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : ผู้นำ 2012 (WORKSHOP)แนวคิดสำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานในยุค 2012ความหมายของ “ผู้นำ” และ “ภาวะผู้นำ...
-ความสำคัญของการมีภาวะผู้นำ -การพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง -การพัฒนาความคิดเชิงบวกและทัศนคติของการทำได้ -คุณค่าของเวลาและการมีเป้าหมาย -เทคนิคการก...
หัวข้อการฝึกอบรม-การเปลี่ยนกรอบความคิด (paradigm shift) มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ-บทบาทและหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ (Modern Le...
แนวคิดของการแข่งขัน (Concept of Competition)-การแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่ง (Competing to be the Best)-การแข่งขันเพื่อให้เกิดความโดดเด่น (Competing to...
AgendaPart 1 : Introduction to Leadership• ความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)• ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Org...
• การเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหารงาน : ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง• กระบวนการบริหารงาน : บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน Proactive Leadership คื...
หัวข้อการฝึกอบรมความหมายของภาวะผู้นำภาวะผู้นำมีหลายความหมายซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะและประเภทของตัวผู้นำ องค์กรและผู้ที่ทำการศึกษาในแต่ละช่วงเวลา ก...
- กิจกรรม - ระดมสมอง สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว- สถานการณ์สร้างผู้นำได้อย่างไร ???- การบริหารข้อมูลข่าวสาร ข้อเ...
Part 1 : Introduction to Leadership-ความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)-ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Organizatio...
- พลังของภาวะผู้นำกับความสำเร็จ- รู้จักสไตล์การเป็นผู้นำในรูปแบบต่างๆ- ค้นหาศักยภาพการเป็นผู้นำที่เหมาะสมของตนเอง- เทคนิคพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง- เท...