registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ VSM จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
แผนผังสาธารคุณค่า (Value Stream Mapping) เป็นเครื่องมือสำหรับวินิจฉัย โดยแสดงเป็นแผนภาพภายในกระบวนการของทั้งโรงงานให้อยู่บนกระดาษแผ่นเดียว เพื่อนำแผนภาพกระบวนการที่เขียนขึ้นมาวิเคราะห์สาเหตุและนำไปทำการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
สายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น