registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ administrative จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

4 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
English for Secretaries & Administrative Personnel
5,000บาท
กรุงเทพธุรกิจเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “English for Secretaries & Administrative Personnel”
พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ/เจ้าหน้าที่ธรุการมืออาชึพ
การบริหารสัญญาเป็นสิ่งที่แสดงเจตนาซื้อ/จ้าง อย่างชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน