ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ kpi จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

235 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Job Description หรือ JD หรือใบกำหนดหน้าที่งาน เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงตำแหน่ง หน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ JD เปรียบเสมือนรากฐานของการทำงานซึ่งเชื่อมโยงไปยังงานอื่นๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เ
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน รุ่นที่ 3
3400บาท
เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ … วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน วิธีปรับปรุง KPI ที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป วิธีเขียน KPI ของส่วน, ฝ่าย, แผนก ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร วิธีการเ
การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการนำตัวชี้วัดผลงานหลักไปใช้ประโยชน์ และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การใช้ตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPIs
3900บาท
จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ของผลงานหรือ Key Performance Indicator (KPI) ที่องค์กรคาดหวัง และแนวทางการนำ KPI ในงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
3,900บาท
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สัมมนาฟรี! การบริหารผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"การบริหารผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง\"ในวันที่ 11 มิ.ย. 52 เวลา 13.3...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล \"ในวันที่ 23 กค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์Balanced Scorecard (BSC) & Key Performance Indicators (KPIs)”
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน09.00-12.00 น.- แนวคิดใหม่ ของ “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และรับมือกับภาวะวิกฤติ” - บทบาทใหม่ของงานตรวจสอบ- วิธีการประเมินค...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ KPI Dashboard สร้างง่ายด้วยตัวคุณเอง ภายใน 1 วัน
วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้ จะเป็นการแนะนำในเชิงปฏิบัติ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ในขั้นพื้นฐานมาพัฒนา และประยุกต์เข้ากับงานที่ทำ อย่างเป็...
หัวข้อการอบรม-          การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)   ภารกิจ (Mission)  และกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์การ-          การกำหนด KPI โดยใช้หลัก SMART-  ...
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KPIs หลักในการเขียน KPI    * ขั้นตอนการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน    * วิธีการเขียน KPIs หลัก และตัวชี้วัดย่อย    * ลักษณะ...
เนื้อหาหลักสูตร1.ความเข้าใจพื้นฐานของ JD2.การกำหนดและวิธีการนำ KPIsมาประยุกต์ใช้3.ขั้นตอนการจัดทำ/ทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร4.แนวทางการนำไป...
 การวินิจฉัยองค์การและตรวจสอบงานHR (SWOT Analysis & HR Audit )ก่อนการใช้ KPIs และ Competency+ ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากผลกระทบของ...
1. Revolution network marketing และวิธีการสร้างอิสระภาพทางการเงิน โดยที่สามารถควบคุม ROI ( Return on investment ) ได้ในยุคปัจจุบันโดยใช้ KPI ( Key ...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)§ การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร§ การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร§ ปัจจัยสำคัญใ...
1.สัมมนา เรื่อง Revolution network marketing และวิธีการสร้างอิสระภาพทางการเงิน โดยที่สามารถควบคุม ROI ( Return on investment ) ได้ในยุคปัจจุบันโดยใ...
1.สัมมนา เรื่อง Network marketing และวิธีการสร้างอิสระภาพทางการเงิน โดยที่สามารถควบคุม ROI ( Return on investment ) ได้ในยุคปัจจุบันโดยใช้ KPI ( Ke...
08:30 - 09:00 ลงทะเบียน09:00 - 10:30- แนวคิดการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (Customer  Experience Management; CEM)§ ประสบการณ์ของลูกค้าคืออะไร ?§ การส...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)§ การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร§ การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร§ ปัจจัยสำคัญใ...
Ø ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KPIsØ หลักในการเขียน KPIé ขั้นตอนการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงานé วิธีการเขียน KPIs หลัก และตัวชี้วัดย่อยé ลักษณะของ KPI ที...
แนะนำ ทุกภาคธุรกิจที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง สมัครเข้าอบรมหลักสูตรนี้ !!!! Public Training ปี 2017 “หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ” (อบรม 18 – 19 - 20 ตุลาคม 2560) อบรม 3 วันได้ "เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!"
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ