ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ thinking จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

203 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
• พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ • เปิดมุมมองเห็นภาพรวม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว • จัดลำดับความสำคัญและนำหลักการการคิดไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดเชิงกลยุทธ์  : Strategic Thinking
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ
ทักษะการคิดเชิงบวกกับการสร้างทีม (Positive Thinking & Team Building)
3500บาท
เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม ซึ่งผู้เรียนจะได้ทักษะ 2 อย่างในวันเดียว
Strategic Thinking Enhancement 4.0
4500บาท
เป็นความจริงที่หัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
เน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3500บาท
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูก
สัมมนาฟรี! IBM Technology Symposium 2009
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณวางแผนด้านไอที อย่างมีระบบในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน เพียงเข้าร่วมงาน IBM Technology Symposium 2009 งานที่จะบอกคุณว่าจะบริหารวิกฤตด้วยระบบไอ...
ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์ความคิดพิชิตงาน (Thinking for Success)วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2552 (3 ว...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตรที่สอน มี 3 เรื่องค่ะPositive Thinking & Work Life BalanceFind Your Dream & Life Success PlanPowerful of Service Mind
เนื้อหาการอบรม1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู...
สำหรับนักเรียนผู้สนใจในสาขาBusiness SchoolSchool of EngineeringSchool of Life SciencesSchool of Media and CommunicationsSchool of PsychologySchool ...
เนื้อหาการอบรม1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู...
หัวข้อบรรยาย :• ความหมายของพนักงานต่างวัย• คุณลักษณะของพนักงานต่างวัย (ด้านบรรทัดฐาน วิถีชีวิต ค่านิยม พฤติกรรม ฯลฯ )• ปัญหาที่พบในการการบริหารพนัก...
เนื้อหาการอบรม1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู...
หัวข้อสัมมนา1. ภาพรวมของการคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทย์สำหรับนักการตลาด2. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking Paradim)·  การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinkin...
5 Strategic Thinking Enhancement 1)  Paradigm Shiftการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หร...
หลักสูตรอบรมสัมมนา \"Six ThinkingHats\"การคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น     
1) Paradigm Shiftการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ดี หากแต่...
1) Paradigm Shift การเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ดี หากแต...
เนื้อหาหลักสูตร 1. กรณีศึกษา: อิทธิพลของทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับโลก2. โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน ความคิดต้องเปลี่ย...
1. กรณีศึกษา: อิทธิพลของทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับโลก2. โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน ความคิดต้องเปลี่ยน3. คุณสมบัติ 9 ...
เนื้อหาหลักสูตร 1. กรณีศึกษา: อิทธิพลของทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับโลก 2. โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน ความคิดต้องเปลี่...