สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

      การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า แต่มีบางองค์กรยังประสบกับปัญหาความไม่เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้องค์กรต้องเกิดความสูญเสียและความเสียหาย อย่างเช่น   สินค้าไม่ได้ขนาด ไม่ตรงสเปค สภาพไม่สมบูรณ์ สินค้าไม่ครบ พนักงานที่ปฏิบัติไม่มีทักษะ  และความรู้ความชำนาญ หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่  หลักสูตร   “ การตรวจรับ – ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไร...ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”  จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานผู้ปฎิบัติงานภายในองค์กรของท่านเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจถึงระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ อย่างถูกวิธี รวมถึงยังช่วยพัฒนาทักษะ มีความละเอียดรอบครอบ และตะหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพและองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนด


วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

     ความหมาย และความสำคัญของผู้ตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ที่มีต่อองค์กร

     การวางแผนด้าน การตรวจรับ / การตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     กระบวนการและกิจกรรมในการรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     วงจรการปฏิบัติงานด้านรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     เอกสารในการตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     วิธีการตรวจรับ-จ่ายและวัสดุภัณฑ์

     การป้องกันความผิดพลาดในการตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ –จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

     หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลา

     เทคนิคการปฏิบัติงานคนเดียวและเป็นทีม

     การปรับทัศนะคติในการปฏิบัติงานด้านตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     จิตสำนึกในการทำงานให้มีคุณภาพ  ละเอียดรอบครอบ มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

     ปัญหาในการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเกิดขึ้น

     การปฏิบัติงานภายใต้กรอบของระบบ ISO  และ KPI


วิทยากร
อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3800 บาท

ราคาทั่วไป   3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ] 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ในปัจจุบันในทุกองค์กรจะต้องมีการติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้าซึ่งการติดต่อซื้อขายในปัจจุบัน ก็ทำได้หลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้าคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องการชำระเงิน ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการวางบิล เก็บเงิน เก็บเช็
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
7000บาท
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ, ผู้ส่งออก – ผู้นำเข้า, ผู้ผลิต, Freight Forwarders, บริษัทท่าเรือเอกชน และ ผู้สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายให้มีมาตรฐานการทำงานแนวทางเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับรองเนื้อหาโดย IMO และ สมาคมทิฟฟ่า
24500บาท
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ *พร้อมจัดหางานต่อเนื่อง)
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ
3900บาท
เพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ
3700.00บาท
เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า การวางแผนด้าานเอกสารและเวลา หลักการของธูรกิจบริการขนส่งฯ ระเบียบการ เงื่อนไข การประกันภัย การพิธิการศุลกากร ข้อยกเว้น ข้อพึงระวัง และกฏระเบียบทีเกี่ยวข้อง
2,900บาท
สำหรับมือใหม่สนใจส่งออก จะเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจส่งออกพึงตระหนัก ระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ธุรกิจที่จะจัดตั้งหรือจัดตั้งและดำเนินธุกิจส่งออกแล้วต้องประสบกับปัญหา
24500บาท
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ ภายใต้การดูแลจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ