สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

      การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า แต่มีบางองค์กรยังประสบกับปัญหาความไม่เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้องค์กรต้องเกิดความสูญเสียและความเสียหาย อย่างเช่น   สินค้าไม่ได้ขนาด ไม่ตรงสเปค สภาพไม่สมบูรณ์ สินค้าไม่ครบ พนักงานที่ปฏิบัติไม่มีทักษะ  และความรู้ความชำนาญ หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่  หลักสูตร   “ การตรวจรับ – ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไร...ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”  จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานผู้ปฎิบัติงานภายในองค์กรของท่านเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจถึงระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ อย่างถูกวิธี รวมถึงยังช่วยพัฒนาทักษะ มีความละเอียดรอบครอบ และตะหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพและองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนด


วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

     ความหมาย และความสำคัญของผู้ตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ที่มีต่อองค์กร

     การวางแผนด้าน การตรวจรับ / การตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     กระบวนการและกิจกรรมในการรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     วงจรการปฏิบัติงานด้านรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     เอกสารในการตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     วิธีการตรวจรับ-จ่ายและวัสดุภัณฑ์

     การป้องกันความผิดพลาดในการตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ –จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

     หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลา

     เทคนิคการปฏิบัติงานคนเดียวและเป็นทีม

     การปรับทัศนะคติในการปฏิบัติงานด้านตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์

     จิตสำนึกในการทำงานให้มีคุณภาพ  ละเอียดรอบครอบ มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

     ปัญหาในการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเกิดขึ้น

     การปฏิบัติงานภายใต้กรอบของระบบ ISO  และ KPI


วิทยากร
อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

ราคาทั่วไป   3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ] 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
3500บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีปัญหาเรื่องคลังสินค้า ไม่ว่าสต๊อกขาดสต๊อกเกิน
3800บาท
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
3900บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ
9900บาท
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ
3800บาท
ในปัจจุบันทุกองค์กรจะต้องมีการบริหารหรือปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และยังช่วยให้องค์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยให้เป็นไปตามมีระบบ ISO ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งใ
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ