สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now
หลักสูตรอบรมสัมมนา ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมงานอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำ
HOT DEAL
สัมมนา สร้างเฟสบุ๊คเงินล้าน (ด้วยตัวเอง) ขั้นเทพ!
3900บาท
ล้วงลึกเคล็ดลับที่ทำให้คุณปอนด์สามารถทำรายได้จาก facebook แบบมหาศาล
Presentation Like Steve Jobs “ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ”
ไม่ระบุราคา
“ทักษะการนำเสนอ” ถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกตำแหน่งงาน ในการนำเสนอ ถ่ายทอดข้อมูล หรือสิ่งที่รู้หรือคิดต่อผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ เข้าใจข้อมูลที่นำเสนอและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้นำเสนอต้องการ
วิถีแห่งโตโยต้า (THE TOYOTA WAY)
ไม่ระบุราคา
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS)
8500บาท
Continuous improvement (CI) จะเกิดขึ้นได้องค์กรจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรม CI ให้เกิดขึ้นทุระดับ เช่นการมุ่งเน้นลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประสิทธิภาพผลงานขององค์กร เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงกระบวนการและระบบอย่างต่อเนื่อง
BALANCED SCORECARD
ไม่ระบุราคา
Balanced scorecard คือระบบบริหาร (ไม่ใช่แค่ระบบการวัดผล) ที่ทำให้องค์กรเห็นภาพวิสัยทัศน์ชัดว่าในอนาคตองค์กรจะพัฒนาไปสู่จุดไหน จะไปถึงด้วยยุทธศาสตร์ใด แล้วนำมาแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติ เป็นการรวบรวมวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4,500บาท
ลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิธีการในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 bannerเทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่ายๆ
3,900บาท
หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาแพงๆ
เทคนิคการปิดการขายและติดตามผล
3,900บาท
ผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะมีความรู้ในสินค้า ในตัวลูกค้าขยันและมีศิลปะในการเสนอ ขายอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเขาปิดการขายไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเรียก เขาว่า“นักขายมืออาชีพ”
การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย    (สำหรับการขายระดับกลาง)
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร
3,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้เลขานุการทุกท่าน ได้เรียนรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านหนทางสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการยุคใหม่ ทั้งบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ การบริหารเวลาผู้บริหาร การพัฒนาศักยภาพตนเอง
ยุทธวิธีการค้นหา และการเข้าพบลูกค้า  หลากหลายรูปแบบ
3,500บาท
หลักสูตรนี้ได้เป็นนักขายมืออาชีพที่ดี และมีคุณภาพต่อไป เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยด้วยตนเอง
จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และ ประเภทของลูกค้าได้ รวมถึงการบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านการทำกิจกรรม Role Playและ การทำ Workshop
ร่วมอบรมหลักสูตร ธุรกิจอสังหาฯ 3 สร้างเงินแสน 6เดือนสร้างเงินล้าน 1ปีเป็นนักลงทุน
2900บาท
เรียนรู้ธุรกิจอสังหาฯ จากการเป็นนายหน้าฯสู่การเป็นนักลงทุน 3 สร้างเงินแสน 6เดือนสร้างเงินล้าน 1ปีเป็นนักลงทุน นั้นทำได้อย่างไร
Service Excellence การบริการที่เหนือกว่า มากกว่า ยิ่งกว่า
4500บาท
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ และรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าได้เป็นอย่างดี - พัฒนาทักษะการให้บริการในด้านต่างๆ ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
เรื่องหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
ึ7900บาท
เรื่องหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (วุฒิบัตรวิชาชีพ โซล่าเซล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) รุ่นที่4
Professional Selling Skill
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย
4,500บาท
ลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
FIRST STEP MANAGER
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ
3,900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ
เทคนิคการลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน
เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ ในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่
3900บาท
เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ให้นายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ