สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

IM-05 : Business Model Innovation & Improvement (การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) Revised

IM-05 : Business Model Innovation & Improvement (การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) Revised
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและแนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจ รวมทั้งการปรับโมเดลธุรกิจให้ตอบโจทย์อนาคต
  • เพื่อให้ทราบหลักการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
วันที่จัดงาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8:30-16:00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

  • แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
  • แนวคิดและความสำคัญของโมเดลธุรกิจ
  • การสร้างโมเดลธุรกิจ
  • วิธีสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
  • ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจทั้งในประเทศ และระดับโลก

รับฟรีหนังสือ A Strategy for Corporate Innovation

วิทยากร

วิทยากร: คุณณัฐพล เอกไพศาล   

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ , ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ , Service Innovation ,ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  & วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด , บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด   จำกัด

บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง หรือเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
  • หน่วยงานนวัตกรรม งานพัฒนาธุรกิจ งานด้านกลยุทธ์องค์กร
สถานที่จัดงาน

โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท

29 Sukhumvit3, Nana Nua, Klongtouey Nua,

Waddhana, Bangkok 10110 Thailand

02 655 4999

http://www.zenith-hotel.com/

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4.00 บาท

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิกMemberNon-Member
ท่านละ (ก่อน VAT 7%)3,7004,000
ปกติท่านละ (รวม VAT 7%)3,9594,280
Pro 1 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท10,91411,877
Pro 2 สมัคร 5 ท่าน/รุ่น/หลักสูตรรับส่วนลดรวม 1,800 บาท17,86919,474
Pro 3 สมัครและชำระล่วงหน้า 5 หลักสูตรรับส่วนลดรวม2,500 บาท/องค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชื่อผู้ติดต่อ:ฝ่ายฝึกอบรม
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-6195500#451-456

หากท่านต้องการสมัคร IM-05 : Business Model Innovation & Improvement (การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) Revised
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


24000บาท
หลักสูตร RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ ทางการเงิน (Cash Flow) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม และความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะศึกษา เพื่อที่จะสามารถคำนวณได้เอง ในเบ
4800บาท
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และThailand 4.0 ต่างก็จะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งด้านบุคคล การเงิน การตลาดและการบริหารจัดการเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าจะสามารถจัดหาและบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช
3500บาท
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
18900บาท
เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป
3500บาท
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
3900บาท
 ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
3900บาท
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ใน
4,500บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก