สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น คอร์สสัมมนา HOT DEALS | หลักสูตรสัมมนามีค่าใช้จ่าย | ลงประกาศสัมมนา ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรมหลักสูตร เขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 41 ครั้ง
อบรมหลักสูตร เขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และ อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ
 2. ผู้ที่กำลังจะเปิดธุรกิจ หรือ จัดตั้งกิจการ (เช่น SME , START UP)
 3. ผู้ที่ต้องการขยายกิจการ
 4. ผู้ที่ต้องการประเมินความเสี่ยงของกิจการ
 5. ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายใน
 6. ผู้ที่ต้องการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขออนุมัติรับเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนใจหาโค้ชหรือที่ปรึกษาในราคาที่เหมาะสม ได้คุณภาพและทางวิทยากร จะปรับเปลี่ยนการเขียนแผนธุรกิจไปตามรายละเอียดของธุรกิจรายบุคคล

ทำไม? ต้องเรียนการเขียนแผนธุรกิจ

เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งระดับโลกและระดับประเทศที่ชะลอตัวลง ท่ามกลางอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น และ ความก้าวหน้าทางความรู้ที่ไม่สิ้นสุด รู้ก่อน ทำก่อน เสร็จก่อน ประสบความสำเร็จก่อน เพราะฉะนั้นนักธุรกิจ (ผู้ประกอบการ) สมัยนี้ จึงควรทำธุรกิจอย่างรอบคอบ รวดเร็ว เพื่อทำกำไรได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด 

ซึ่งมีหลาย บทความและงานวิจัย ได้ชี้ให้เห็นว่าการที่จะประสบความสำเร็จ ของธุรกิจเปิดใหม่ในปัจจุบัน ว่า จากธุรกิจที่เปิดใหม่ในปีแรก 100% จะเหลือเพียง 50%ในสิ้นปีแรก และเหลือไม่ถึง10% ในอีกสองปี เท่านั้น 

ดังนั้น การเจริญเติบโตและมีกำไรต่อเนื่องได้นั้น เราจึงต้องมีการเขียนแผนธุรกิจให้เราสามารถ.. สรุปได้ดังนี้ ว่า
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนธุรกิจที่ทำ นั้น คิดอย่าง ครบถ้วนรอบด้านแล้ว
จะได้รู้ว่า จะทำ จะไม่ทำ จะทำเพราะอะไร จะทำอย่างไร ในเวลาอันสั้น กว่า!
เรียนให้เกิด ความชำนาญ รวดเร็ว ทันใจ ทันสถานการณ์ ตอบโจทย์(ทำก่อนรวยก่อน)
รู้วิธีคิด รู้วิธีทำ รู้วิธีวิเคราะห์ รู้ปัญหา รู้วิธีป้องกัน อย่างถูกต้อง
เป็นความรู้ไว้ใช้ได้ตลอดชิวิต หรือ เป็นมืออาชีพและ ตอบโจทย์
ทำไมต้องเขียนเอง (ทำไมไม่จ้าง) เพราะแผนธุรกิจสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ตามปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่รู้ถ่อแท้ก็จะปรับเปลี่ยนไม่ถูกจุด หรือไม่ทันการณ์

ประโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจ
ทำให้เห็นภาพรวมธุรกิจได้ชัดเจน โดย การแปลงความคิด เป็น ขั้นตอนการปฏิบัติ
จากแผนธุรกิจ ทำให้เห็น ข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น เพราะ มีการคิดอย่างรอบคอบ
เมื่อจะปฏิบัติงาน เราจะรู้ชัดเจนและมั่นใจ ว่าจะต้องทำอะไรก่อน-หลัง
จะสามารถป้องกัน และ แก้ไข ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น ได้ถูกวิธี และ ทันท่วงที
สามารถนำไปเสนอขออนุมัติรับเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้

วันที่จัดงาน
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 มกราคม 2560

และ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 มกราคม 2560

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ
 • ความเป็นมาของธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ

ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 • ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์/ สินค้า/ บริการ

 • การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด

สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด

การแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาด

แนวโน้มทางการตลาด

ตลาดเป้าหมาย

ลักษณะทั่วไปของลูกค้า

สภาพการแข่งขัน

คู่แข่งขันรายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT Analysis

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

 • แผนการบริหารจัดการ

ข้อมูลธุรกิจ

รายนามคณะกรรมการบริษัท

อำนาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนและสัดส่วนการถือครอง

ประวัติของกรรมการหรือผู้บริหาร

แผนผังองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลัก

แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมายทางธุรกิจ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์

แผนการดำเนินการอื่นๆของธุรกิจ

 • แผนการตลาด

เป้าหมายทางการตลาด

การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย

กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์/การให้บริการ

กลยุทธ์ด้านราคา

กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่าย

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด

กิจกรรมหรือการดำเนินการทางการตลาด

 • แผนการผลิต/ขายสินค้า/การให้บริการ

สถานประกอบการในการผลิต/ขายสินค้า/การให้บริการ

อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต/ขายสินค้า/การให้บริการ

ข้อมูลการผลิต/ขายสินค้า/การให้บริการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต/ขายสินค้า/การให้บริการ

ขั้นตอนการผลิต/ขายสินค้า/การให้บริการ

แผนผังกระบวนการผลิต/ขายสินค้า/การให้บริการ

 • แผนการเงิน

ประมาณการในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบั

สมมติฐานทางการเงิน

นโยบายทางการเงิน

ประมาณการในการบริการรายเดือน

ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า/การให้บริการ

ประมาณการต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อการขายสินค้า/การให้บริการ

ประมาณการต้นทุนการขายสินค้า/การให้บริการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย

ประมาณการงบกำไรขาดทุน

ประมาณการงบกระแสเงินสด

ประมาณการงบดุล

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 • แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง (ถ้ามี)

วิทยากร
ไม่ระบุ
สถานที่จัดงาน
ห้องอบรมของเราตั้งอยู่ที่อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ (อาคาร3) ชั้น 28 ติดกับ BTS สถานีช่องนนทรี เดินเพียง 2 นาที จาก BTS เท่านั้น (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 9900 บาท

ค่าใช้จ่าย 9,990 บาท (4 วันเต็ม จำนวน 32 ชั่วโมง)

รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น !

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ขออภัยงานอบรมสัมมนานี้ปิดให้ลงทะบียนแล้ว หรือได้ผ่านไปแล้ว

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร เขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

24900บาท
"พิชิตธุรกิจการค้าชายแดน" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัด Business Trip สำหรับ SMEs เพื่อมุ่งสู่ตลาดการค้าชายแดนที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของเมียนมาร์
3000บาท
การอบรมเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
ไม่ระบุราคา
ปรับการทำงานแบบลีน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ลดระยะเวลาการผลิต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พัฒนาผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ มีองค์ความรู้ ทักษะ ด้านบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจ
ไม่ระบุราคา
ปรับการทำงานแบบลีน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ลดระยะเวลาการผลิต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Startup และ SMEs ไทยควรมีความพร้อมในความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ตลาด AEC โดยมีเชิงกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจกับตลาด AEC ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องลงมือทำ! เพราะ "ไม่ทำ ไม่เกิด"
5900บาท
เตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กร มีทั้งการวางแผนในเชิงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในองค์กร และการแก้ไข
2,500บาท
กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพและความงาม สามารถพัฒนาสินค้าเครื่องเพื่อป้อนสู่ตลาด หรือแม้กระทั่งการวางแผนและปรับใช้กลยุทธ์เพื่อทำตลาดทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ได้อย่างยั่งยืน
18900บาท
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ