สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การเสริมสร้างทักษะนักอ่านสู่ประสิทธิผลนักเขียน

การเสริมสร้างทักษะนักอ่านสู่ประสิทธิผลนักเขียน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
วัตถุปรสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างมาตรฐานการนำเสนอ (Presentation) ได้อย่างครบองค์กรประกอบของเนื้อหาสาระ และรูปแบบในการจัดเรียงลำดับอย่างถูกต้องสมบูรณ์ประโยชน์ที่จะได้รับ

 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” เพื่อ การนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ทักษะ “นักอ่าน”เพื่อประสิทธิผล “นักเขียน” ได้อย่างถูกวิธี

 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ วิธีการและเทคนิค “การอ่านจับใจความ” เพื่อการสรุปความเข้าใจในการทำงาน

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง

รปแบบของหลักสูตร

บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ , กรณีศึกษา , การสรุป คำถาม คำตอบ


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงเช้า

   09.00 - 12.00 น.

      - ความสำคัญ “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด”

      - วิธีการและเทคนิค “การอ่านจับใจความ” เพื่อ “การสรุปความเข้าใจ

      ที่เกิดผลในการประสาน

      - การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ “การอ่านจับใจความ” จากกรณีศึกษา

      (โดย อ.จ. ผู้บรรยาย)

      - นำเสนอผลงานกลุ่ม

      - ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ

12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง

ช่วงบ่าย

 13.00 - 15.30 น.

     - การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ “การอ่านจับใจความ” และ “การเขียนสรุปความเข้าใจ” ในการประสานงาน จากกรณีศึกษา

        (กรณีศึกษาจากงานจริงขององค์กร หรือ วิทยากร)

     - นำเสนอผลงานกลุ่ม

     - ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ

15.30 - 16.00 น - คำถาม / คำตอบ


วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ สถาบันจัดการฝึกอบรม

อดีต

 รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ


สถานที่จัดงาน
โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิทซอย 5


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:Orawan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร การเสริมสร้างทักษะนักอ่านสู่ประสิทธิผลนักเขียน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรมอบรม Platform ใหม่ Innovation Technology Spiritual Reform(ITSR)
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
3,900บาท
การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน”สู่ประสิทธิผล “นักเขียน”   การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” เป็นการพัฒนาทักษะในด้าน "การเขียน" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกท่านควรทำการศึกษา, ฝึกฝน , พัฒนา , ทำความเข้าใจ , เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา "การเขียน"
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ม.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..