สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )

โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

     องค์กรธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการบริการ ล้วนมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อครอบครองส่วนแบ่งทางธุรกิจ จึงนำกลยุทธ์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ และสุดท้ายองค์กรนั้นๆ จะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้จึงต้องนำหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป แต่องค์กรธุรกิจทุกวันนี้ล้วนดำเนินกิจการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพิจารณาการดำเนินงานข้างต้นอาจไม่เพียงพอต่อคำว่ายั่งยืน เนื่องจากการบริหารองค์กรบนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ การบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย มิอาจดำเนินได้โดยลำพังในลักษณะที่แตกแยกจากการประกอบธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการ ซึ่งความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจมีต่อสังคมจึงมิได้อาศัยเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่แยกจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - after - process) แต่ยังรวมถึงบทบาทในการดูแลรับผิดชอบผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - process) นับตั้งแต่การจัดการผลกระทบเชิงลบไปจนถึงการส่งผลกระทบเชิงบวกในรูปแบบการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วม จึงได้เสนอขอจัดทำโครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย (CSR Creating Shared) Value ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของ (CSR - in - process)

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจการสร้างคุณค่าร่วม CSV CSR และ SE 

๒ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแผนธุรกิจเพื่อสังคม 


วันที่จัดงาน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ

09.15 – 12.00 น. แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม Business model canvas

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

- Creating Shared Value : CSV 

- Corporate Social Responsibility : CSR 

- Social Enterprise : SE 


วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม  จำนวน ๑๐๐ คน
สถานที่จัดงาน
ณ ห้อง ๘๖๐๑ ชั้น ๖ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ชื่อผู้ติดต่อ:อ.นิธินพ ทองวาสนาส่ง
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: CSR, SE, CSV
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการปรับปรุงการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตได้
3500บาท
ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้า ของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุ
3000บาท
ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
3200บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
3500บาท
หลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะในการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ มาปรับใช้ในการบริหารงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบในระดับต่างๆ ไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
3500บาท
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA วัตถุประสงค์ของ FMEA ความหมายหมายของ FMEA ประเภทของ FMEA การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009 คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
3800บาท
การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจ ระบบการพัฒนาคนที่ดี มีผู้มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา แต่ก็มี องค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีระบบการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นมาตรฐาน ว
9000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ SET UP ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้
3500บาท
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA วัตถุประสงค์ของ FMEA ความหมายหมายของ FMEA ประเภทของ FMEA การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009 คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ