สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )

โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

     องค์กรธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการบริการ ล้วนมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อครอบครองส่วนแบ่งทางธุรกิจ จึงนำกลยุทธ์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ และสุดท้ายองค์กรนั้นๆ จะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้จึงต้องนำหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป แต่องค์กรธุรกิจทุกวันนี้ล้วนดำเนินกิจการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพิจารณาการดำเนินงานข้างต้นอาจไม่เพียงพอต่อคำว่ายั่งยืน เนื่องจากการบริหารองค์กรบนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ การบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย มิอาจดำเนินได้โดยลำพังในลักษณะที่แตกแยกจากการประกอบธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการ ซึ่งความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจมีต่อสังคมจึงมิได้อาศัยเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่แยกจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - after - process) แต่ยังรวมถึงบทบาทในการดูแลรับผิดชอบผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - process) นับตั้งแต่การจัดการผลกระทบเชิงลบไปจนถึงการส่งผลกระทบเชิงบวกในรูปแบบการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วม จึงได้เสนอขอจัดทำโครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย (CSR Creating Shared) Value ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของ (CSR - in - process)

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจการสร้างคุณค่าร่วม CSV CSR และ SE 

๒ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแผนธุรกิจเพื่อสังคม 


วันที่จัดงาน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ

09.15 – 12.00 น. แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม Business model canvas

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

- Creating Shared Value : CSV 

- Corporate Social Responsibility : CSR 

- Social Enterprise : SE 


วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม  จำนวน ๑๐๐ คน
สถานที่จัดงาน
ณ ห้อง ๘๖๐๑ ชั้น ๖ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ชื่อผู้ติดต่อ:อ.นิธินพ ทองวาสนาส่ง
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: CSR, SE, CSV
3500บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ ร
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สิน
15000บาท
เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
3900บาท
เพื่อเรียนรู้ เข้าใจว่าสิ่งรอบตัวที่ผ่านมา ล้วนประกอบด้วยจิตวิทยาอุตสาหกรรม ที่เราไม่เคยรู้ตัว ว่ามีผลต่อชีวิตการทำงาน และสามารถรวมแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ มาใช้ได้จริง
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้องค์ต้องปรับ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง และมีกำไรให้มากที่สุด แต่บางองค์กรก็ต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้องค์กรไม่สา
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์