สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต ทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นจากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจน นอกจากนี้อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรง และโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่นโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออื่นๆมีจำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในแต่ละปีจะมีประชากรประมาณ 20 ล้าน ที่มีความต้องการการดูแลในระยะท้ายของชีวิต และประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ(อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป) ในขณะที่ร้อยละ 6 เป็นเด็ก องค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้ทุกประเทศได้บูรณาการการดูแลแบบประคับประคอง เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต (WHO, 2013) สำหรับประเทศไทยได้กำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะประเด็น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ทุกคนมีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตและตายดี (good death) ด้วยนโยบายระดับชาติทำให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายเร่งรัดการดำเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนอีก 300 แห่ง ภายในปี 2558


วัตถุประสงค์

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วสามารถ

1. อธิบายระบบบริการสุขภาพ นโยบายสุขภาพด้านการดูแลแบบประคับประคองได้

 2. อธิบายแนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้

 3. อธิบายพยาธิสรีรวิทยาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความปวด อาการ และการเจ็บป่วยระยะท้ายได้

 4. ประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการ วินิจฉัยปัญหา และการจัดการทางการพยาบาลทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานได้

 5. สื่อสารและให้การปรึกษาเพื่อการรักษา ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้

 6. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการความปวด อาการต่างๆ และความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ

 7. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตและการช่วยเหลือครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตได้

 8. สอนผู้ป่วย ครอบครัว นักศึกษาพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตอาสา และชุมชน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้


วันที่จัดงาน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์


รายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัคร 8 ม.ค. 61- 12 เม.ย.61

ค่าสมัคร500 บ.

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ17 เม.ย.61

สอบ18 เม.ย.61 (9-12 น.)

ข้อเขียน18 เม.ย.61 (9-10 น.)

สัมภาษณ์18 เม.ย.61 (10.30-12.00 น.)

ประกาศผู้มีสิทธิอบรม20 เม.ย.61

ชำระค่าลงทะเบียน23 เม.ย.61- 4 พ.ค.61

พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ7 พ.ค.61


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร/รายวิชา/หัวข้อการอบรม

      1. วิชาระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในการดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      2. วิชาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      3. วิชาการสื่อสารและการสอนในการดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      4. วิชาการจัดการความปวดและการจัดการอาการ

จำนวน 2 หน่วยกิต

      5. วิชาการจัดการดูแลระยะใกล้ตายและการดูแลครอบครัว จำนวน 2 หน่วยกิต

      6. วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง จำนวน 5 หน่วยกิต


วิทยากร
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

-ได้รับคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า

-เป็นพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา

-ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/หอผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพในชุมชน

-เป็นผู้ที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีความเหมาะสมจะปฏิบัติการพยาบาล และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง

-รับจำนวนไม่เกิน 40 คน


สถานที่จัดงาน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 45.00 บาท ค่าลงทะเบียน

    ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท

(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ชื่อผู้ติดต่อ:อารยา รุ่งโรจนฤทธิ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0992296692

หากท่านต้องการสมัคร โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
"สัมมนาเครื่องมือซื้อขายออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ของ SME และผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์มือใหม่แห่ง ยุค 4.0"
3200บาท
พิเศษ ++สมัครครบ 4 ท่าน / ท่านที่ 4 เข้าอบรมฟรีทันที เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์
3200บาท
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First Aid Basic Life Support เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง By HRDZENTER โทร 089 7737091
9000บาท
WORKSHOP & SEMINAR ให้คุณสร้างแบรนด์ได้ประสบผลสำเร็จ และเพื่อผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องการ REBRAND
3200บาท
ร่วมอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น first aid CPR กับทาง HRDZENTER เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โทร 0897737091
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 มืิ.ย. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ครั้งแรก.....กับการเปิดเผย ตำนานความสำเร็จ และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์แห่งการสร้างองค์กรและแบรนด์ให้ยั่งยืนมากกว่า 80 ปี ของแบรนด์แห่งตำนานของไทย ที่ได้รับรางวัล “World Branding Award 2015-2016(WBF) ” เฉพาะ.....บนเวที Panyapiwat MBA เท่านั้น!!!!!!!
5000บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฎิบัติ : เรียน 1 วัน 7 สูตร 1.แชมพูมะกรูดลดผมร่วง 2.แชมพูมะกรูดบำรุงหนังศีรษะ 3.น้ำมันหมักผมแฮร์โคส 4.ลูกประคบผม 5.เซรั่มบำรุงรากผมช่วยกระตุ้นผมงอก 6.การย้อมผมด้วยเฮนน่า 7.การสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้อบรมต่อเนื่อง 3 วัน และผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80