สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต ทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นจากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจน นอกจากนี้อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรง และโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่นโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออื่นๆมีจำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในแต่ละปีจะมีประชากรประมาณ 20 ล้าน ที่มีความต้องการการดูแลในระยะท้ายของชีวิต และประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ(อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป) ในขณะที่ร้อยละ 6 เป็นเด็ก องค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้ทุกประเทศได้บูรณาการการดูแลแบบประคับประคอง เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต (WHO, 2013) สำหรับประเทศไทยได้กำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะประเด็น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ทุกคนมีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตและตายดี (good death) ด้วยนโยบายระดับชาติทำให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายเร่งรัดการดำเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนอีก 300 แห่ง ภายในปี 2558


วัตถุประสงค์

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วสามารถ

1. อธิบายระบบบริการสุขภาพ นโยบายสุขภาพด้านการดูแลแบบประคับประคองได้

 2. อธิบายแนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้

 3. อธิบายพยาธิสรีรวิทยาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความปวด อาการ และการเจ็บป่วยระยะท้ายได้

 4. ประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการ วินิจฉัยปัญหา และการจัดการทางการพยาบาลทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานได้

 5. สื่อสารและให้การปรึกษาเพื่อการรักษา ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้

 6. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการความปวด อาการต่างๆ และความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ

 7. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตและการช่วยเหลือครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตได้

 8. สอนผู้ป่วย ครอบครัว นักศึกษาพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตอาสา และชุมชน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้


วันที่จัดงาน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์


รายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัคร 8 ม.ค. 61- 12 เม.ย.61

ค่าสมัคร500 บ.

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ17 เม.ย.61

สอบ18 เม.ย.61 (9-12 น.)

ข้อเขียน18 เม.ย.61 (9-10 น.)

สัมภาษณ์18 เม.ย.61 (10.30-12.00 น.)

ประกาศผู้มีสิทธิอบรม20 เม.ย.61

ชำระค่าลงทะเบียน23 เม.ย.61- 4 พ.ค.61

พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ7 พ.ค.61


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร/รายวิชา/หัวข้อการอบรม

      1. วิชาระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในการดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      2. วิชาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      3. วิชาการสื่อสารและการสอนในการดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      4. วิชาการจัดการความปวดและการจัดการอาการ

จำนวน 2 หน่วยกิต

      5. วิชาการจัดการดูแลระยะใกล้ตายและการดูแลครอบครัว จำนวน 2 หน่วยกิต

      6. วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง จำนวน 5 หน่วยกิต


วิทยากร
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

-ได้รับคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า

-เป็นพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา

-ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/หอผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพในชุมชน

-เป็นผู้ที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีความเหมาะสมจะปฏิบัติการพยาบาล และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง

-รับจำนวนไม่เกิน 40 คน


สถานที่จัดงาน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 45.00 บาท ค่าลงทะเบียน

    ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท

(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ชื่อผู้ติดต่อ:อารยา รุ่งโรจนฤทธิ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0992296692

หากท่านต้องการสมัคร โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ยุค 4.0 ที่มีเนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด โดย "วิทยากรที่สามารถขยายตลาด สร้างยอดขายในออนไลน์ได้มากกว่า 100 ล้านบาททั้งในไทยและต่างประเทศ"
3900บาท
เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานและส่งผลถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่อง HI-Speed Extractor, HI-Nutrion Evaporator, HI-Yield Spray Dryer
3900บาท
อย่าพลาดโอกาสสำคัญครั้งนี้ หากต้องการความสำเร็จในธุรกิจและการดำเนินชีวิต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
"สัมมนาเครื่องมือซื้อขายออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ของ SME และผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์มือใหม่แห่ง ยุค 4.0"
19,900บาท
เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการที่สนใจและมองหาตลาดขยายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้า CLMV
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดมุมมองเส้นทางอนาคตธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจากกูรูชื่อดังและเจ้าของแฟรนไชส์ที่ปนะสบความสำเร็จ
3000บาท
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015 ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใขเข้าร่วสามารถสมัครออนไลน์ http://nea.ditp.go.th , ww.ditp.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม091-885-9548,093-1245393