สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IDE Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยให้สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงยกระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. 
หัวข้ออบรมสัมมนา
- การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

- การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ SMEs และหน่วยงานภาครัฐ

- กรณีศึกษา -การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วิทยากร
- รองศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

- รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐ พิชญางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

- นักวิจัย/ นักวิชาการ ที่มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

- นิสิต/ นักศึกษา ที่ทำวิจัย

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ (ชั้น 11) โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:IP IDE
ชื่อผู้ติดต่อ:Achandrachai
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0820959888

หากท่านต้องการสมัคร สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Patent, IP, innovation
4066บาท
ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหารายวันที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ วิเคราะห์ Turtle Diagram (ตัวเต่า) อันเป็นที่มาของปัญหาทั้งหลาย สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประยุกต์ใช้ระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO) เชื่อมโยงเนื้อ
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าจะสามารถจัดหาและบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช
4280บาท
1. เรียนรู้การจัดทำ Dashboard เพื่อการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ2. เทคนิคและสูตรที่จำเป็นสำหรับการสร้าง Dashboard
9400บาท
้่มาเป็นพนักงานทำความสะอาดแบบมืออาชีพกับเทคนิคความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
4800บาท
เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลขานุการยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการที่ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย
2675บาท
1. Cashless Society กับการทำธุรกรรมการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์โลกปัจจุบัน 2. e-payment tools & methods : เจาะลึกกระบวนการทำงานของเครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทต่างๆ
3900บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
3900บาท
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่