สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง

กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

      ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในองค์กร เพราะมีหน้าที่ทั้งบริหารคนและบริหารงาน พร้อมๆ กัน ผลงานของเขาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเขารู้จักองค์กรของเขาดีเพียงใด ถ้าเขามุ่งงานเพียงประการเดียว ไม่ให้ความสำคัญกับคนในองค์กร จะบังเกิดผลเสียหายทั้งต่อตนเอง เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและต่อองค์กร จะมีผลงานที่ด้อยคุณภาพหรือผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น

     ผู้บังคับบัญชายุคใหม่ จะเป็นผู้บริหารที่รอบรู้เรื่อง "คน" และเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้จิตวิทยารวมทั้งวิจารณญาณในการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนตามหลักจิตวิทยาในด้านความคิด ความต้องการตลอดจนการแสดงออกด้วย กิริยาท่าทางและการพูดจา สังเกตพฤติกรรมทั้งในส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีเหตุผลใดมาเกี่ยวข้อง หรือมีปัญหามาจากเรื่องใด เมื่อวิเคราะห์เหตุและผลแห่งปัญหานั้นได้ถูกต้องชัดเจน ผู้บริหารจะต้องคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้อุปสรรคและปัญหานั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาตนเองได้อีกด้วย

     การนำแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นงานอย่างหนึ่งของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา นั่นคือ การใช้จิตวิทยาและศิลปะจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกันผลงานของหัวหน้าเกิดขึ้นจากผลงานของลูกน้องที่ร่วมใจร่วมแรงทำให้ แบบว่า “ลูกน้องดัน หัวหน้าดึง” ซึ่งหมายถึง ลูกน้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้งานของหัวหน้า ประสบผลสำเร็จ ส่วนหัวหน้าเองจะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องให้มีหน้าที่และตำแหน่งงานที่ดีขึ้น พบว่ายังมีหัวหน้างานหลายต่อหลายคนที่หลงผิดคิดว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตนเองเพียงฝ่ายเดียว ลูกน้องก็เป็นแค่ผู้ช่วยคนหนึ่งเท่านั้น เป็นหัวหน้าที่เน้นการบริหารงานของตนเป็นหลักไม่สนใจในการบริหารลูกน้องในทีม

      ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน จึงไม่ควรละเลยที่จะใส่ใจในความคิดความรู้สึกของลูกน้อง การบริหารคนควบคู่ไปกับการบริหารงาน ซึ่งหน้าที่งานอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าพึงปฏิบัติ นั่นก็คือ การหาวิธีจูงใจลูกน้องในการทำงานโดยใช้หลักจิตวิทยา ทั้งนี้ การจูงใจลูกน้องให้ทำงานให้นั้นมิใช่เรื่องยากที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจะทำไม่ได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้นำเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจลูกน้องด้วยวิธีการที่ทันสมัย เหมาะกับสภาวะปัจจุบันอีกด้วย


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1. เพื่อให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะด้านการปกครองคน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถ ในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเอง ในฐานะหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาเพื่อบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

*เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และเข้าถึงลูกน้อง – ทำอย่างไรหัวหน้าจะผูกใจลูกน้องได้ใจจริงๆ

*จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง-ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า

*คุณเป็นหัวหน้างานแบบใด – เรียนรู้สไตล์ตนเอง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับการทำงาน และตัวลูกน้อง

*การจูงใจ และการชมเชย – การจูงใจและการชมเชยต้องทำอย่างไร

*การกล่าวตักเตือน และการลงโทษ – สถานการณ์เช่นนี้หัวหน้าหลายคนไม่กล้าเผชิญ

*กิจกรรม Work shop “การว่ากล่าวตักเตือนลูกน้อง”

*การบริหารและการสร้างแรงจูงใจ

   • จิตวิทยาการใช้แรงจูงใจ

   • การนำจิตวิทยามาใช้ในการสร้างทัศนคติ

*กระบวนการบริหารให้ได้ใจและได้งานจากลูกน้อง


รูปแบบการอบรม

1. การบรรยายเนื้อหา

2. Work shop สร้างสถานการณ์

3. เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

4. Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง

วิทยากร
อาจารย์ร่มฉัตร แย้มลออ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้และเข้าใจ แนวทางการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
2,900บาท
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ ไว้มากมาย อีกทั้งยังสอดแทรกเทคนิคและ เคล็ดลับในการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ วลี และประโยคที่ใช้ในการรับมือกับลูกค้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในโลกของการทำงานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้ แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตแล
2900บาท
เพระาค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ปูพื้นฐานเรื่องการประเมินผลงาน การจัดทำ KPI & COMPETENCY และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน
3900บาท
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการบริหารการประชุมและการจัดการประชุมร่วมกับผู้อื่นมุ่งความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน
4494บาท
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจจึงต้องเตรียมตัวและปรับกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและในทุกมิติของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ สร้างศักยภาพรับความท้าทายในการปฏิบัติงานในยุค HR 4.0