สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การบริหารและจัดการสัญญา

การบริหารและจัดการสัญญา
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
นักจัดซื้อควรวางแผนดําเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น คือ การทําข้อกำหนดของงาน (SOW) คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เลือกใช้สัญญา/ข้อความที่เหมาะสม การค้ำประกันที่รัดกุมค่าปรับ กําหนดระยะเวลา/งวดการส่งมอบที่เป็นไปได้จริง

ในขั้นตอนของการบริหารสัญญา(Contract Management) ซึ่งหมายถึงการติดตามดูแลควบคุมและสังเกตความผิดปกติต่างๆ ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้รับสินค้าหรือบริการหรืองานเสร็จไม่มีอะไรผิดพลาดหรือล่าช้ากว่ากําหนด รวมถึงรักษา/ใช้สิทธิ ของผู้ซื้อ/ผู้ว่างจ้างตามสัญญาและตามที่กฏหมายกําหนดในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

เราไม่ปรารถนาจะเห็นการปรับหรือเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เราประสงค์จะให้งานเสร็จตามเวลา หรือต้องการจะได้สินค้าถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้นักจัดซื้อจึงต้องมีความรู้ในการบริหารสัญญาอย่างครบวงจร


ประโยชน์ที่จะได้รับ  

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารและจัดสัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเอกสารประกอบ

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 -ขั้นตอน/พื้นฐานการบริหารสัญญา

 -การจัดทําข้อกําหนด (SOW) และขอบเขตของงานในแต่ละประเภท

- สาระสําคัญของสัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

 -สิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามกฏหมาย การระงับสัญญาตามข้อกฎหมาย

 -ข้อความในสัญญามาตรฐาน/สัญญาต่างประเทศ และตัวอย่าง

 -หลักค้ําประกันที่เกี่ยวข้องกับงานสัญญา

 -กฎหมายพื้นฐานด้านอากร การลงนามในสัญญา และการมอบอํานาจ

 -การออกหนังสือบอกกล่าว (Notice) และหนังสอแสดงเจตจำานงค์ (Letter of Intent-LOI)

 -ขั้นตอนการควบคุม ติดตาม การตรวจรับ และส่งมอบสินค้า/บริการ

 -การปรับ เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

- การขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลงปริมาณ/ขอบเขต การสงวนสิทธิ์ และการบอกเลิกสัญญา

 -ตัวอย่างคดีพิพาทที่เกิดขึ้น

 -ระบบบริหารสัญญาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐดัวยอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement)


วิทยากร

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์

 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

 อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

 อดีตวิศวกรโครงการ ประมูลแลการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

 อดีตหัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

จัดนักซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-2356827

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารและจัดการสัญญา
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กั
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage