สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริหารการจัดซื้อ และการขายสินค้าระหว่างประเทศ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริหารการจัดซื้อ และการขายสินค้าระหว่างประเทศ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบทราบภาระหน้าที่ของผู้ซื้อ ที่ต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กับผู้ขาย ตามระเบียบ ICC 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย และใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งขาย 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ห่วงโซ่กิจกรรมมูลค่ารวมของกิจการ และ ห่วงโซ่กิจกรรมรับส่งสินค้า 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 9:00 น. –16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
ตระหนักถึงห่วงโซ่กิจกรรมมูลค่ารวมของกิจการ และ ห่วงโซ่กิจกรรมรับส่งสินค้า (The Value Chain and the Supply Chain) ที่ต้องร่วมกันทำงานให้บรรลุ 

ภารกิจแผนกจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Purchasing Department’s Missions) 

พิจารณาแหล่งขายจากความยอดเยี่ยมทั้ง 5 (Right Supplier : 5 R) 

จุดเจรจาและต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง 1. คู่ค้า 2. ธนาคาร 3. บริษัทประกันภัย 4. กับบริษัทขนส่ง 

ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อ ที่ต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กับผู้ขาย คามระเบียบ ICC 

ภารกิจเอกสารของแผนกจัดซื้อ (Purchasing Documents Mission) 

หนังสือสอบถามราคาและรายละเอียดสินค้า (INQUIRIES) 

หนังสือการตอบรับหรือ ตอบปฏิเสธ การสอบถาม 

หนังสือติดตาม และ เร่งรัด (FOLLOW-UP AND EXPEDITION) 

คำขอให้ช่วยซื้อ (PURCHASE REQUISITION) 

ข้อตกลง (Terms) ในสัญญาซื้อขาย และใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งขาย (P/O and S/O or P/I) 

เงื่อนไข (Conditions) ประกอบที่ควรใช้ในใบสั่งซื้อ (P/O) และใบสั่งขาย (Sales Order) 

ข้อตกลงและเงื่อนไขต้องระวังใน Application และ L/C ที่หนุน Purchase Order:P/O 

เงื่อนไขที่ต้องระวังภายใต้เกณฑ์ชำระเงินที่เป็น B/C, O/A, BPO และ A/P 

เงื่อนไขต้องเรียกร้องใน Bid Invitation Bid

วิทยากร
วิทยากร

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิชา “กฎระเบียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
จัดนักซื้อทุกระดับ

ผู้บริหาร

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:วิริยา โสดา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริหารการจัดซื้อ และการขายสินค้าระหว่างประเทศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3800บาท
การขาย และการตลาด ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการผลิต หรือ การบริการ ล้วนแล้วแต่มีการนำสื่ออิเลคทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ให้เกิดความรวดเร็วในการขาย มากขึ้น ซึ่งรู
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นใ
3900บาท
เน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง