สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน: จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน: จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
              การจ้างคนมาทำงานมีหลายวิธีอาจทำสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ ตลอดจนสัญญารับทำงานให้ซึ่งการจ้างแต่ละวิธีทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างมีภาระผูกพันตามกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน จึงต้องศึกษาสาระสำคัญข้อแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภท เปรียบเทียบกับคำพิพากษาฎีกาซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวให้เข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
วันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่19 มกราคม 2560

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อสัมมนา

 • ·        สาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานมีอย่างไรแตกต่างจากสัญญาอื่น เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างเหมา สัญญาตัวแทนโดยมีบำเหน็จสัญญารับทำงานให้อย่างไร
 • ·        สัญญาจ้างเหมากับสัญญารับเหมาค่าแรงตามมาตรการ 11/1 มีสาระสำคัญข้อแตกต่าง ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวังต่างกันอย่างไร
 • ·        คนทำงานรับเหมาค่าแรงมีสิทธิได้รับสวัสดิการเงิน โบนัส ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ลูกจ้าวของผู้จ้างเหมาค่าแรงทำกับลูกจ้างหรือไม่ เพียงใด
 • ·        หากมีความจำเป็นต้องจ้างงานแต่ไม่อยากจะจ้างเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 จะทำอย่างไรดี
 • ·        นายจ้าง ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานกับคนให้ทำงานและคนทำงานตามสัญญาอื่น มีสาระสำคัญ ข้อเหมือนข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร
 • ·        ที่ปรึกษาเป็นลูกจ้างหรือไม่มีสาระสำคัญเหมือนหรือต่างจากลูกจ้างอย่างไร
 • ·        ลูกจ้างตามสัญญาจ้างประเภทต่างๆเช่น ลูกจ้างตามผลของงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทดลองงานมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานและตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเหมือนและต่างกันอย่างไร
 • ·        สัญญาฝึกอบรม ดูงานมีสาระสำคัญ มีรายการอะไรบ้าง มีระยะเวลาทำงานชดใช้ เบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญาอย่างไร
 • ·        การค้ำประกันการทำงานมีหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ยังทำได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร
 • ·        สัญญาจ้างจนเกษียณอายุเป็นสัญญาจ้างทีมีกำหนดอายุเวลาหรือไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ต่ออายุหรือขยายเวลาหรือทำสัญญาใหม่ได้หรือไม่ ทำวิธีใดดีที่สุด
 • ·        สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร
 • ·        ถาม-ตอบ ปัญหา

วิทยากร

  ประสบการณ์

·       

·       

·       รองอธิบดี ศาลแรงงานกลาง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมบลิสตัน สุวรรณพาร์ควิว ถนนสุขุมวิท ซอยต้นสน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,000.00 บาท

สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลด 1000 บาท

สมัคร 5 จ่าย 4

สมาชิกรับส่วนลด500 ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Proactive Learning Center
ชื่อผู้ติดต่อ:วรางคณา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-134-5581

หากท่านต้องการสมัคร กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน: จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4500บาท
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเหง้าปัญหาที่แท้จริง เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่
3700บาท
นักสื่อสารไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการสื่อสารทางด้านการเขียนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเชิงธุรกิจ หรือติดต่อราชการ รวมถึงเอกสารอื่นๆ อย่างเป็นระบบ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
A conference for all whom are interested in brainstorming ideas and ways to develop the nation.
4000บาท
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย การ Outsource กฎหมายยุค คสช.ออกมาจะมีปัญหาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายใต้กฎหมายแรงงานไทยเพียงใด บทลงโทษ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างกรณี ฝ่าฝืนและปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม กฎหมายไทยทั้งทางแพ่งแ
3700บาท
องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน
3700บาท
องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน
4000บาท
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย ประเด็น..แรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
3900บาท
ในปัจจุบันการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน ที่ทำงานหลายๆ แห่งถึงขนาดใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารทางอีเมล์ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ