จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awareness)

จำนวนคนดู 1206 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  (Saving energy and environment awareness)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด” จะเป็นการฝึกอบรมที่ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน ขั้นตอนวิธีการในการสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นระบบและง่ายในการนำไปใช้ กรณีตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการระดมสมองในการจัดทำแผนรณรงค์ระชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่องค์ได้

 หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งต่อองค์กร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

1.จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

- แหล่งที่มาของพลังงาน

- แนวโน้มการใช้พลังงาน

- ผลกระทบจากการใช้พลังงาน

- แนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

- จิตสำนึกและกิจกรรมการสร้างจิตสำนึก

 - นโยบายพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

2. การอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ

- ระบบแสงสว่าง

- ระบบการปรับอากาศ

- ระบบการอัดอากาศ

- ระบบมอเตอร์

3. ตัวอย่างความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน

4. แนวโน้มสถานการณ์ของการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต


สนใจอบรมในองค์กรเชิญวิทยากรไปบรรยายสอบถามข้อมูลคอร์สอบรมได้ค่ะรูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยาย 40 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม40%

3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง

 2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องการใช้พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น


Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้แล...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining