สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทำเนียบวิทยากร

รวมทำเนียบวิทยากร โค้ช อาจารย์ กูรู ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั่วเมืองไทยในเวปเดียว ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรด้านการตลาด วิทยากรด้านการบริหาร วิทยากรด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น การเงิน โดยจัดหมวดหมู่ตามความถนัดในแต่ละด้านไว้ที่นี่แล้ว
1624 โค้ชที่ค้นพบ เรียงลำดับ


ดลวัฒน์ วิภาตะศิลปิน
การตลาด/การขาย
นายดลวัฒน์ วิภาตะศิลปิน
บวร  ปภัสสราทร
สำหรับองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร. บวร ปภัสสราทร
วัชราพร บัญชาพันธกุล
สำหรับองค์กร
อ.วัชราพร บัญชาพันธกุล
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
สำหรับองค์กร
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
คชภพ สงวนวงศ์
สำหรับองค์กร
นายคชภพ สงวนวงศ์
อริน เจียจันทร์พงษ์
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์
ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
อาจารย์ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน
พรพรรณ เชยจิตร
สำหรับองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เชยจิตร
สมเพชร วิญญูวณิชกุล
พัฒนาธุรกิจ SME
สมเพชร วิญญูวณิชกุล
ฉกาจ ชลายุทธ
อาชีพ ไอเดียธุรกิจ
คุณฉกาจ ชลายุทธ
สิขเรศ ศิรากานต์
อาชีพ ไอเดียธุรกิจ
ดรสิขเรศ ศิรากานต์
อภิภูริช อมรวรางค์
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
อภิภูริช อมรวรางค์